Vill se mer hållbara livsmedelssystem

Rapporten visar ett stort driv hos företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter att agera för att öka hållbarheten i livsmedelssystemet. Bild: JORDBRUKSVERKET

Många vill äta hållbart producerad mat. För att kunna göra det måste livsmedelssystemen vara hållbara. I en ny rapport redovisar Jordbruksverket en kartläggning av de initiativ som pågår på området och förslag på åtgärder.

I rapporten föreslår Jordbruksverket bland annat att myndigheter ska få ökade resurser för att kunna ta fram och sprida information till företag och konsumenter om vilka livsmedel som kan räknas som hållbara.

Ett annat förslag är att förbättra statistiken över livsmedel som köps in till vård, skola och omsorg, för att kunna följa upp hur hållbar konsumtionen är i den offentliga sektorn.

Andra förslag i rapporten handlar om:
• ökad innovationstakt,
• tydligare myndighetsansvar,
• utveckling av tydliga mål,
• ytterligare datainsamling och analyser.

Kartläggningen i rapporten visar att det finns ett stort driv hos företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter att agera för att öka hållbarheten i livsmedelssystemet.
– Vi beskriver drygt 100 olika initiativ och många av dessa har stor bredd i vilka hållbarhetsaspekter som inkluderas. Alla delar av livsmedelssystemet involveras i stor utsträckning i det som pågår. Från primärproduktion, via förädling, distribution och tillagning till konsumtion. Det är positivt att en stor del av initiativen också rör återvinning och hantering av restprodukter, säger Sofia Blom på Jordbruksverket som hållit ihop arbetet med rapporten.

Det är viktigt att de satsningar som pågår hålls igång, följs upp och vidareutvecklas. Här kan regering och myndigheter ta en tydligare roll för att stötta initiativ, samordna och kommunicera kring arbetet.

Share