Tyngre fordon ska minska utsläpp

Senaste veckan har både regeringen och riksdagen tagit två viktiga steg mot införande av 74 ton på det allmänna vägnätet. Riktningen är klar, men tempot skiljer.

Regeringen tillsätter en utredning, samtidigt som riksdagens trafikutskott kräver ett snabbt införande av 74 ton på det allmänna vägnätet. – För näringslivet, jobben och miljön är detta ett betydelsefullt steg i rätt riktning, säger Karolina Boholm transportdirektör på Skogsindustrierna. Trafikutskottet uppmanar regeringen tillåta lastbilar om 74 ton på alla allmänna vägar som idag har tillräcklig bärighet.

Trafikutskottet vill ha ett snabbare och mer omfattande implementering än den regeringen föreslagit. Majoriteten i Trafikutskottet anser att tyngre lastbilar ska tillåtas i hela Sverige och inte bara på ett utpekat vägnät, något som kan lösas genom en förordningsändring. Trafikutskottet vill även göra det lättare att få dispens för försök med längre fordon.

– Under de senaste månaderna har det varit en mycket intensiv debatt om behovet av 74 ton för jobb och tillväxt i hela landet, men även för att minska koldioxidutsläppen från de tunga transporterna. Vi är glada över att såväl regering som riksdag tagit intryck av denna debatt och att man nu går mot att införa 74 ton. Detta är väldigt positivt och ett naturligt nästa steg efter införandet av 64 ton, säger Karolina Boholm.

Skogsindustrin har sedan 2006 bedrivit forskningsprojekt om tyngre och längre lastbilar och i praktiska försök sedan 2009. Idag finns ganska många demonstrationsfordon som är 74-tonsfordon men det finns betydligt färre demonstrationsfordon som är längre än den normala längden på 25,25 meter. Men ett enklare förfarande för att ansöka om dispens till Transportstyrelsen skulle möjliggöra att fler försöksfordon kommer tillstånd istället för att ligga på kö hos Transportstyrelsen.

Effektiva transporter är av stor vikt för näringslivet. Tyngre lastbilar är viktigt både för att bevara konkurrenskraften i svensk industri och för svensk åkerinäring. Dessutom ökar det trafiksäkerheten och minskar utsläpp från vägtransporter. För att nyttan med 74 ton ska blir så stor som möjligt för samhället är det viktigt att det implementeras i hela landet och inte bara på europavägarna.

– Det är glädjande att regeringen betonar att Trafikverket ska titta på infrastruktur för tyngre lastbilar i hela landet och det är en tydligare markering från regeringens sida att vägnätet bör vara större än de stråk som Trafikverket tidigare föreslagit, säger Karolina Boholm. Finland införde 76-tons lastbilar redan 2013, bland annat baserat på svensk forskning, vilket betyder att Sverige kommer vara nästan tre år efter Finland om tyngre lastbilar implementeras 2016.

Redan i augusti förra året presenterade Transportstyrelsen och Trafikverket ett förslag till implementering. Skogsindustrierna sa redan då, tillsammans med 21 andra organisationer, att de ville se en snabb implementering redan under hösten 2014, enligt ett pressmeddelande.

Share