Starkt resultat 2020 trots pandemi

LRF-koncernen redovisar bra siffror för fjolåret

Anna-Karin Hatt är vd och koncernchef för LRF. Bild: JOHANNA NORIN

SVERIGE (LT)

LRF-koncernen redovisar ett resultat efter skatt på 133 (397) Mkr för 2020. Verksamheten har snabbt kunnat anpassas till situationen som uppkom när pandemin bredde ut sig under våren. Såväl medlemsverksamhet som affärsverksamhet har ställts om till andra former när så varit möjligt.

LRF-koncernens verksamhet är diversifierad. Den innefattar utöver intresse- och företagarorganisationen, som bedrivs både lokalt, regionalt och nationellt, även affärsverksamhet och egen finansförvaltning.

Koncernen redovisar ett resultat före skatt på 215 Mkr (534 Mkr) för år 2020. Rörelseresultatet uppgick till -332 Mkr (-355 Mkr) och finansnettot 547 (890) miljoner kronor. Affärsverksamheten redovisar ett resultat på -26 Mkr (39 Mkr) och innefattar fem helägda dotterbolag.

Resultatet i flera bolag har påverkats kraftigt av pandemin och där effekterna varit särskilt stora för konferensanläggningen Sånga Säby som stängt ner verksamhet under året och därtill gjort nedskrivningar av fastighetsvärdet vilket gett upphov till en förlust på -81 (1,3) Mkr.

Övriga fyra bolag har trots omständigheterna lyckats väl och redovisar resultat på 55 (38) Mkr som därmed överträffar föregående år.

Medlemsintäkterna var stabila och uppgick till 217 Mkr (215 Mkr) där ett visst tapp i medlemsantal uppvägs av ökad medlemsavgift.

– Jag känner stolthet över att LRFs verksamhet lyckats så väl med den tuffa omställningen till pandemin. Detta gäller både den operativa organisationen och de demokratiska processerna, liksom förmågan att hantera nya sakfrågor som aktualiserades, där det var extra viktigt med klassificeringen av jord- och skogsbruket som samhällsviktig verksamhet och att säkra möjligheten för utländsk säsongsarbetskraft att ta sig till Sverige, trots reserestriktioner och i många länder stängda gränser till följd av Covid-19, säger Anna-Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF.

Under 2020 har LRFs finansiella placeringar avkastat 9,5 (16) procent och 7,8 (8,4) procent per rullande 10 år. Svängningarna på de finansiella marknaderna har varit stora där botten nåddes i mars med en börsnedgång på 35 procent som därefter har återhämtat sig med råge. Dessa placeringar utgör en viktig grundplåt och del i LRFs finansiering som över tid varit större än de årliga medlems – intäkterna.

Share