Spretigt grönt näringslivsindex

Lägst för växtodling och högst för skogsbruk under tredje kvartalet

Grönt Näringslivsindex är en konjunkturmätare fokuserad på de gröna näringarna. Totalt omsätter det gröna näringslivet 151 miljarder kronor. Bild: LRF

SVERIGE (JB)

En sammantaget vikande framtidstro framkommer i grönt näringslivsindex för tredje kvartalet, men det varierar mycket mellan de fem undersökta branscherna.

LRF:s konjunkturbarometer för det tredje kvartalet visar en spretig eller splittrad bild av synen på framtiden inom de fem branscher som deltagit i undersökningen. De är Växtodling, Trädgård, Animalier, Skogsbruk samt Förädling och tjänster.

Något att vara uppmärksam på under läsningen av rapporten är att den här angivelsen av det tredje kvartalet inte är facit för detta. Mätningen har genomförts vecka 27 till 30, alltså under tredje kvartalet. Totalt har 1 031 företag funnits i panelen och av dessa har 501 svarat.

Indexvärde 100 är neutralt. Över är positivt och under negativt. Bilden är att det totala indexet sjunkit från 93,2 till 92. Ändå ger en bransch, Förädling och tjänster, det hittills högsta värdet, 105,2, sedan man börjat mäta. En annan, Skogsbruk, fortsätter stiga till 114 från redan positiva 109,1 vid förra mätningen.

Vad som döljer sig bakom de här värdena är kanske mer intressant än värdena i sig själva. För alla gäller ett besvärligt faktum och det är ränteläget. I rapporten skriver man att ”Riksbanken accelererat styrräntan från 0 till 3,75 procent på 16 månader, kostnader som påverkat lantbruket med 4,5 miljarder…”. Det motsvarar alltså över hälften av ”jordbrukssektorns genomsnittliga överskott mätt som företagsinkomst.”. Sedan rapporten har det flaggats för ytterligare räntehöjningar.

Växtodling uppvisar den dystraste synen på framtiden. Index har rasat från redan låga 78,8 för andra kvartalet till tredje kvartalets 65,5. Här samverkar sådant som extremvädrets påverkan på skörden och priset samt kostnadssökningen för insatsvaror som gödning och diesel.

För Trädgård ser det ljusare ut i och med en tydlig återhämtning från 87,7 för andra kvartalet mot 81,5 för första. Trots att kurvan pekar uppåt landar index under 100, på 95. Man påpekar i rapporten att mätningarna genomförts mitt under säsong som indikerar en bra odlingssäsongm men att marginalerna fortsätter vara mycket små.

När det kommer till Animalier har branschen såhär långt haft ett svårt år och ett dalande index landar på 83,1. I rapporten nyanseras siffran med att det är synen på prisutvecklingen som fortsatt drar ner index medan branschen i övrigt återhämtar sig.

Skogsbrukets index stiger under 2023 och har i den senaste mätningen högst index, 114. I rapporten förklaras detta med sådant som att virkespriserna fortsätter ligga på en hög nivå och inte ser ut att går ned i det närmaste. Orsaken till de goda prisnivåerna är bland annat att virket från Ryssland och Belarus inte längre finns på marknaden.

Index för Förädling och tjänster når den högsta nivån, sedan mätningarna började. Här anges att entreprenadföretagen har en avgörande påverkan. Samtidigt redovisas att det inte skett några större förändringar inom livsmedelsförädling, men att man märker av konsumenternas ändrade beteende i takt med att deras köpkraft reducerats. Inom hästnäringen finns en fortsatt pessimism till konjunkturen även om den är mindre negativ än vid förra mätningen.

När det handlar om sådana här mätningar finns en del väldigt intressanta variabler och jämförelser att göra. I rapporten finns bland annat den här: ”Kunjunkturinstitutets barometerindikator, som avser hela det svenska näringslivet inklusive hushållen, ligger på en fortsatt låg nivå, 87,…” vilket är 16 enheter lägre än juli 2022.

Sedan är det av stort intresse att se på respektive bransch över tid.

På www.lrf.se/kampanj/ gront-naringslivsindex/ kan du läsa mer och även ladda hem rapporten som PDF.

Text: BO BÄCKMAN

Share