Spigg hotar ekosystem

Dramatiska ökningen hotar beståndet av gädda och abborre

Johan Eklöf studerar fångsten i en planktonhåv. Bild: ULF BERGSTRÖM

ÖSTKUSTEN (JB)

Trots sitt namn är storspiggen en liten fisk. Men storleken har ingen betydelse för spiggen har ökat dramatiskt längs Östersjökusten och håller på att slå ut yngel av gädda och abborre.

Redan för åtta år sedan varnade Jens Olsson på Sveriges Lanbruksuniversitet för den stora ökning av spigg som hade skett utmed Ostkusten från millennieskiftet och framåt.
– Våra data tyder på att det har skett nästan en tiofaldig ökning under perioden 2000 till 2010, sa Jens och förklarade att spiggökningen skett längs hela Östersjökusten från Kalmarsund i söder ända till Västerbotten i norr.

Storspiggen är en liten fisk som är under decimetern lång och utgör föda för stor abborre och stor gädda, men äter i sin tur upp rom och yngel av abborre och gädda.

En faktor som gynnar spiggen är att den trivs bra i övergödda vatten, eftersom den gärna lever bland fintrådiga alger. Klimatförändringarna kan säkert bidra och en en annan faktor skulle kunna vara att antalet sälar och skarvar har ökat. Det har gjort att spiggens fiender, till exempel abborre och gädda, har minskat.

Nu har det kommit nya forskningsresultat som bekräftar tidigare studier och visar att stora mängder storspigg successivt tagit över allt större delar av Östersjökustens ekosystem. Enligt forskare från Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och universitetet i Groningen orsakar spiggen lokala regimskiften där gäddans och abborrens yngel slås ut i enskilda vikar, och dessa skiften sprider sig successivt som en flodvåg från ytterskärgården och in mot fastlandskusten.

– Spiggen har ökat dramatiskt i öppet hav sedan 1990- talet. Problemet har tidigare gått under radarn eller bedömts vara väldigt lokalt, eftersom befintliga övervakningsprogram inte fokuserat på småfisk och inte gjort några rumsliga analyser, säger Ulf Bergström, vid Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet.

För att få en bättre bild av spiggökningens omfattning och effekter har forskare inom projektet PlantFish nu sammanställt och analyserat data från nära 40 års provfisken av fiskyngel i knappt 500 grunda skärgårdsvikar, spridda längs svenska östersjökusten.
– Successivt har enskilda vikar skiftat till att bli dominerade av storspigg istället för rovfisk. Vi började spontant kalla mönstret för spiggvågen, eftersom skiftet till spiggdominans sett ur det större perspektivet väller in som en långsam flodvåg mot kusten, säger Johan Eklöf vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

– Vi ser också att minskningen av abborr- och gäddyngel skett längs hela kusten, och inte bara i ytterskärgårdarna och de öppna kuststräckorna. De här förändringarna är allvarliga, eftersom de innebär att bestånden av rovfisk efter hand kan slås ut, vilket i sin tur påverkar ekosystemet som helhet. Eftersom spiggen också äter betande smådjur förstärker skiftet dessutom övergödningssymptomen, då fintrådiga alger, som kväver blåstång och andra bottenväxter, får växa okontrollerat, säger Johan Eklöf.

Nu behövs bättre förståelse av kopplingarna mellan öppet hav och kust, där spiggens vandringar fungerar som en förbindelselänk mellan systemen. Forskarna har redan börjat ta fram sådan kunskap inom ett nytt projekt kallat just ”Spiggvågen”, finansierat av forskningsrådet Formas.

I det nya projektet kommer man även att ta fram kunskap om vilka åtgärder som kan vidtas för att försöka vända regimskiftet. Olika åtgärder för att stärka bestånden av rovfisk är givna kandidater, men även ett riktat fiske på storspigg skulle kunna vara en miljövårdsåtgärd.

Forskarna kommer att utvärdera om spiggfiske kan gynna rovfiskyngel, men understryker samtidigt att problemet är mer komplext än spiggen i sig.

– Spiggfiske kanske blir oundvikligt för att bromsa ”vågen”, men vi måste bättre förstå och angripa grundorsakerna till de stora förändringarna i ekosystemet. Spiggvågen är troligtvis bara ett symptom och inte problemet i sig, säger Johan Eklöf.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share