Nya åtgärder för bättre havsmiljö

Ska minska miljöbelastningar och stärka den marina biologiska mångfalden

Nya åtgärder ska förbättra den känsliga skärgårdsmiljön, inte bara i Valdemarsvik utan längs hela den svenska kusten.

GRYT (JB)

Havsmiljön i Gryts skärgård och övriga svenska kustmiljöer måste förbättras och därför har Havs- och vattenmyndigheten nu presenterat ett uppdaterat åtgärdsprogram för de… kommande fem åren. 14 nya åtgärder ska dels minska miljöbelastningar men också bidra till att stärka den marina biologiska mångfalden.

Gryts skärgård är en av Valdemarsviks största tillgångar och måste värnas. Inom området skärgårdsutveckling är Valdemarsviks kommun involverad i flera projekt och samarbeten, och när det gäller miljön så är man bland annat engagerad i kampanjen Ren Ostkust där målet är att städa upp stränderna på ostkusten och skapa en renare och trevligare skärgård.

Det marina skräpet är ett stort bekymmer och det allra största problemet är plast. Nästan 13 miljoner ton skräp hamnar i haven varje år och det mesta av det är plast som skadar miljön och djurlivet.

Men mer åtgärder måste göras och därför har Havs och vattenmyndigheten, HaV, presenterat ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön för åren 2022-2027. Programmet, som innehåller 14 nya åtgärder, tar upp allt från farliga ämnen och skonsammare fiskeredskap till invasiva arter och marint skräp. Det omfattar även åtgärder från det första åtgärdsprogrammet; vissa har modifierats medan andra fortsätter oförändrade.
– Det är en hel del vi behöver arbeta med för att nå god miljöstatus, och därigenom miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård, konstaterar Mats Svensson, chef för havsförvaltningsavdelningen vid HaV.

HaV arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Åtgärdsprogrammet, som riktar sig till myndigheter och kommuner, är det andra som beslutats enligt havsmiljöförordningen och en del av det svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv. Det är också en uppdatering och komplettering av det första åtgärdsprogrammet som beslutades 2015. Åtgärdsprogrammet har fastställts av HaV i december 2021 och rapporteras till EUkommissionen i början av 2022. Från 2022 startar arbetet med att genomföra åtgärderna och följa upp genomförandet av det uppdaterade åtgärdsprogrammet. De belastningar som HaV bedömer har störst påverkan på den svenska havsmiljön är tillförsel av näringsämnen, uttag av arter genom fiske och tillförsel av farliga ämnen samt de sammanlagda effekterna av dessa. Uppdateringen av åtgärdsprogrammet har pågått sedan 2019. HaV har samarbetat med andra myndigheter, kommuner och intresseorganisationer.
– I processen har vi också haft en viktig dialog med andra länder inom EU och inom de regionala miljökonventionerna Helcom och Ospar, säger Mats Svensson.

Mia Dahlström, chef för HaV:s havsmiljöenhet, påpekar att alla åtgärder som riktas mot att minska miljöbelastningar också bidrar till att stärka den marina biologiska mångfalden.
– Åtgärdsprogrammet är också en god miljöinvestering. Resultaten av vår konsekvensanalys visar att de nya åtgärderna sannolikt är en god samhällsekonomisk investering där nyttorna av de nya åtgärderna överstiger kostnaderna för att genomföra dem, säger hon.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share