”Mycket värre än vad någon kan tro”

Vildsvinens framfart i Ydre och Kisa

Vildsvinen åstadkommer rejäla skador på grödan, även om bönderna ibland hinner så om kommer mer sten upp ur jorden som skadar maskinerna.

YDRE-KINDA (JB)

Magnus Oscarsson, riksdagsledamot och ledamot av miljö och jordbruksutskottet för Kristdemokraterna gjorde under december två studiebesök hos mjölkbönder i Ydre och Kinda.

Det han såg där fick honom att utbrista:
– Mycket värre än någon kunnat tro och förstå!

Mjölkbonden Mikael Hübsch driver mjölkgården Höglycke nedre kronogård. När Magnus besökte gården tog Mikaels far Ingemar Hübsch med honom på en vandring runt ägorna tillsammans med lokala kristdemokrater från Ydre. Det de såg förskräckte. Vildsvinens fram – fart hade skadat ägorna för enorma belopp. Ingemar Hübsch berättar:

– När grisarna varit i åkern och vallen har de åstadkommit väldiga skador på grödan. Visst försöker vi så på nytt, men det blir en extra kostnad. Ibland är allt förstört och hela åkern måste göras om. När grisarna varit i vallen kommer sten upp i maskinerna. I fodret vi lyckas bärga finns det jord. Resultatet blir att maskinerna skadas samt att jordsporer och mögel förstör skörden. Även vår ängsmark blir drabbad vilket påverkar betena för djuren.

Nästa besök var hos Johan Herbertsson som med fru Linnea driver företaget Råstorp mellangård i Kisa som säger:
– Det är värre än många förstår. Hagarna och ängarna där djuren brukar beta är nu endast stora jordhögar och fullständigt förstörda. Gör man om åkern och sår på de förstörda vallarna blir det fördröjd grästillväxt. Det är svårt och hopplöst. Vi försöker lägga till rätta och ibland får vi ta till handkraft för att försöka läka jorden.

Att något måste göras och det omedelbart är självklart. Skadorna som grisarna åsamkar jordbruket uppgår till 1,5 miljarder per år. Kostnaderna för den enskilde bonden är oöverskådligt och går helt mot den livsmedelsstrategi som tagits. Målsättningen är nämligen att öka den svenska livsmedelsproduktionen och lönsamheten inom jordbruket.
– När vildsvinen förstör så blir det tvärtom, med minskad livsmedelsproduktion och lönsamhet, förklarar Magnus Oscarsson.

Förslag på åtgärder finns och Magnus pekar på några som omedelbart skulle kunna genomföras:

– Ge jägarna tillåtelse att själva skjuta och sälja köttet och låt förtjänsten upp till 45 000 vara skattefri. Låt trikintestet, som är obligatoriskt, vara gratis. Vildsvinskött måste få en naturlig marknad utan byråkratiska hinder. Utfodring av vildsvin med tonvis av sockerbetor måste stoppas.
– Vildsvinskött är ett utmärkt livsmedel som, om det kom ut på marknaden skulle bli uppskattat och ett komplement till övrigt kött.
– Redan nu finns det skolor som serverar vildsvinskött vilket har blivit uppskattat. Allmänheten måste vakna, även de i städerna, och förstå att vild svinsplågan hotar vår natur och vårt lands livsmedelsproduktion. Public service gör en del men de kunde satsa mer för att väcka opinionen och öka kunskapen om vildsvinsplågan. I Sverige finns en ansvarsfull och välutbildad jägarkår och med klokare bestämmelser kan de göra mycket för att få bukt med problemen.

För bönderna är det lätt att gripas av hopplöshet, förtvivlan och hjälplöshet när man ser markerna förfalla.

Text: BIRGITTA WIDÉN BLOMBERG Bild: PRIVAT

Share