Miljondonation till SLU

Forskning på mjölkkor ska förebygga juverinflammation

”Det här gör det möjligt att satsa på ett flerårigt projekt med syfte att fortsätta utvecklingen mot än mer hållbara och naturliga sätt att hålla våra mjölkkor”, säger professor Sigrid Agenäs, SLU, efter beskedet om mångmiljondonationen. Bild: JENNY SVENNÅS-GILLNER, SLU

SVERIGE

Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen ger 4,8 miljoner till en fyraårig satsning på en ung lovande forskare inom området juverinflammation hos mjölkkor samt 4,5 miljoner under tre år till forskning om nya djurhållningssystem för mjölkkor, vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Juverinflammation är den vanligaste sjukdomen hos svenska mjölkkor. Den orsakar djuren obehag och medför stora ekonomiska förluster för lantbruksföretagen och står dessutom för en stor andel av antibiotikaanvändningen till nötkreatur. Forskning för att förebygga sjukdomen och finna nya behandlingsformer är därför högprioriterad. Sverige ligger i framkant då det gäller god djurvälfärd för produktionsdjur som därigenom också hålls friskare. Djurhållningen kan dock förbättras vartefter vi lär oss mer om viktiga faktorer för djurens välbefinnande, och forskning för bättre djurhållningssystem baserat på nya rön är därför ständigt mycket angelägen.

– Forskning inom mjölkproduktion är ett av Stiftelsens tre huvudsyften och mjölkkor låg vår stiftare, Werner von Seydlitz, varmt om hjärtat. Därför är vi glada för att kunna stötta angelägen forskning inom det området till gagn för våra mjölkkor, säger Stiftelsens ordförande Mats Landén.

– Vi är mycket tacksamma för den här privata finansieringen av en tjänst, säger docent Bodil Ström Holst, chef för den aktuella avdelningen vid SLU. Den storslagna donationen ger oss en unik möjlighet att satsa på en ung forskare inom juverinflammation som kan bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen inom området.

– Den här generösa finansieringen gör det möjligt att göra en satsning på ett flerårigt projekt med syfte att fortsätta utvecklingen mot än mer hållbara och naturliga sätt att hålla våra mjölkkor, säger professor Sigrid Agenäs, SLU. Fantastiskt med forskningsmedel från en privat givare, som vi med stor tacksamhet tar emot.

Om Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Stiftelsen har bildats på initiativ av Werner von Seydlitz där uppdraget har formulerats i hans testamente.Stiftelsens ändamål ska genom årligt finansiellt stöd främja forskning och utbildning inom skogsvård och skogsbruk i södra Sverige, teknikutveckling, forskning och utbildning avseende verktygstillverkning samt forskning och utbildning inom mjölkproduktion och djur- och foderhållning.

www.wernerstiftelser.se

Om Werner von Seydlitz

Diplomingenjör Werner von Seydlitz verkade inom metall-, trä- och massaindustrin. Han bedrev även mjölkproduktion på sin egendom och hade ett stort engagemang i mjölkkobesättningen. Han var en stor entreprenör och en industriell förnyare. von Seydlitz gick bort i maj 2016 i en ålder av 88 år. Hans vilja var att genom donation av medel till stiftelser främja utbildning och forskning inom områden som stod hans livsverk MP bolagen nära, samt främja entreprenörskap, förenings- och kulturverksamhet.

Källa: SLU

Share