Likviditetskalkylen viktig

I dagsläget är det lika svårt att sälja som att köpa en gård med mjölkproduktion. Bankerna beviljar inga lån och det krävs att köparen har en stor del egna kontanta medel som insats, berättar Thomas Nordén, gårdsmäklare på LRF Konsult.

I dagsläget är det lika svårt att sälja som att köpa en gård med mjölkproduktion, berättar Thomas Nordén, gårdsmäklare på LRF Konsult.

NORRKÖPING (JB)

De viktigaste förberedelserna vid ett gårdsköp är likviditetskalkylen för att på så sätt få ett hum om den långsiktiga ekonomiska situationen. Intäkter ställs mot kostnader eftersom ett gårdsköp innebär ett företagsköp.

Thomas Nordén är gårdsmäklare på LRF Konsult och har stor erfarenhet gällande försäljning och köp av lantbruks- och skogsfastigheter.
– Att köpa men framför allt sälja en gård föregås av en mycket lång beslutsprocess. Många gånger kommer kunderna hit först för att till exempel göra en skogsbruksplan eller en värdering. Sedan kan det dröja några år innan de bestämt sig för att avyttra gården.

Det kan även handla om ett generationsskifte vilket är ett mycket omfattande arbete.
– Det är den mest komplexa tjänsten vi har för att generationsskiftet ska bli bra. Det är en planering som tar flera år eftersom det krävs en översyn huruvida ett övertagande är genomförbart. Deklarationen måste också planeras ett par år i förväg för att det ska bli så bra som möjligt för. Ett generationsskifte är ingen snabb process.

Ibland händer det att övertagandet går i stöpet eftersom fastighetspriserna är så som de är idag. Värst är det om det finns mer än ett barn inblandat, då tenderar det till att gården kommer ut till försäljning på den öppna marknaden istället för att generationsskiftas.

Att samäga ett lantbruksföretag är inget som Thomas rekommenderar eftersom det kan leda till osämja. Han poängterar dock att det kan fungera men har under åren sett tydliga exempel på när inte så är fallet.

En av anledningarna till osämja kan vara om inte lönsamheten i jordbruksverksamheten är tillfredställande så ökar skuldsättningen och det finns risk för produktionsavveckling även om den tidigare önskan varit att gården ska fortsätta att drivas som ett familjeföretag.

– Tidigare var det mycket enklare med generationsskifte med tanke på att den prisstegring vi haft de senaste femton åren varit så exceptionell. Vi tror att priserna kommer att fortsätta stiga under 2016 med några procent men inte så extremt mycket som från början av 2000 talet fram till 2010.

Vid köp av en lantbruksfastighet krävs idag endast förvärvstillstånd av fysisk person om gården är belägen i glesbygdsområden. Om den eventuelle köparen inte är bosatt i den glesbygdsförsamlingen måste det enligt jordförvärvs – lagen ansökas om förvärvstillstånd hos Lässtyrelsen.

– Länsstyrelsen beviljar förvärvstillstånd upp till tio miljoner men överstiger köpeskillingen det beloppet är det Jordbruksverket som tar beslut i frågan. Däremot krävs det alltid förvärvstillstånd om en juridisk person vill köpa en jordbruksfastighet av en fysisk person Men om en juridisk person förvärvar av en juridisk person krävs inget förvärvstillstånd, berättar Thomas.

I dagsläget är det inte svårt att få förvärvstillstånd för fysisk person, däremot är det mycket svårare för en juridisk person. Grundregeln är den att juridisk person inte ska få utöka sitt markinnehav. Ska juridisk person få förvärva av fysisk person måste den juridiska personen påvisa att de redan har eller inom en snar framtid ska avyttra tidigare mark. Juridisk person kan vara bolag, härads allmänningar och kyrkan. Kyrkan köper mycket skogsbruksfastigheter och förvaltar sin skog väldigt aktivt.

Med den nu rådande mjölkproblematiken är det ytterst svårt att sälja en lantbruksfastighet som har inriktning på mjölkproduktion. De gårdar som finns ute till försäljning har länge stått och väntat på nya ägare.

– Det finns ingen som törs satsa på mjölkproduktion och vi ser ingen framtida ljusning för mjölkproducenterna. Det är svårt att ge råd till den som vill sälja sin gård eftersom mycket beror på vilken fas i livet personen finner sig i. De som är yngre kanske kan försöka att ställa om från mjölk till köttproduktion men det innebär förvisso kostnader. Att råda till att ställa om från konventionell till ekologisk mjölkproduktion är jag mer tveksam till eftersom det är en långdragen process. Det finns gårdar som vi har ute till försäljning som redan har ekologisk produktion, kor med hög avkastning och bra lönsamhet men de går ändå inte att sälja. Problematiken är finanseringen eftersom bankerna inte vill låna ut till köp av mjölkgårdar. Det krävs att köparen måste gå in med en stor andel kontanta medel eller har ett tidigare fastighetsinnehav som går att belåna eller sälja, säger Thomas.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share