Biodrivmedel från lignin

Energimyndigheten har gett 71 miljoner kronor i bidrag till företaget Renfuel K2B AB för att utveckla och testa sin teknik i pilotskala för att producera förnybar bensin och diesel från skogsråvara.

– Renfuels pilotprojekt ligger i linje med Energimyndighetens strategiska prioriteringar inom förnybara drivmedel och kompletterar de forskningsprogram vi nyligen startat kring biodrivmedel, säger Klara Helstad, enhetschef på Energimyndigheten.

I pilotprojektet ska lignin från skogsråvara tas ut från massabruk och omvandlas till en olja. Oljan ska sedan användas i ett konventionellt raffinaderi för att omvandlas till förnybar bensin och diesel.

– Vi ser Renfuel och vår teknologi som länken mellan skogsindustri och raffinaderier för en snabb omställning till en fossilfri fordonsflotta. Vår ligninolja, Lignol, ger ett stort bidrag i denna omställning, säger Sven Löchen, vd Renfuel AB.

Denna nya teknik ger massa- och pappersindustrin möjlighet att både bredda och förnya sin produktportfölj, och samtidigt öka produktionskapaciteten i nuvarande processer. Det är ett första steg in i ett teknikområde som på sikt kan användas för fler produkter som till exempel kolfiber, antioxidationsmedel och bindemedel.

Biodrivmedel är nödvändigt för att nå regeringens vision om en fossilfri fordonsflotta 2050. För att snabbt kunna komma vidare med omställningen behövs biodrivmedel som kan användas i befintliga fordon.

För att möta det här behovet ser Energimyndigheten forskning om biodrivmedel av lignin som ett prioriterat område, enligt ett pressmeddelande.

Share