”Återställ rättssäkerheten för Sveriges skogsägare ”

Skogen är Sveriges gröna guld som bidrar till jobb och tillväxt i hela landet. Skogen ska föra oss framåt till det biobaserade samhället. Ska vi nå dit behöver hållbarhetens alla dimensioner beaktas och skogsägarnas positiva drivkrafter bejakas.

Skogspolitiken bygger på delat ansvar mellan skogsägarna och samhället, på principerna om kunskapsuppbyggnad, långsiktiga investeringar och frihet under ansvar. Där finns insikten om att respekten för äganderätten är nödvändig för ett rättssamhälle och för en fungerande marknadsekonomi.

Mellanskogs medlemmar ser med oro på tillståndet i skogen inför framtiden. Inte därute i vår egen, inte där ute bland röjsågar, fågelkvitter och doften av mossa eller färskt virke. Utan i myndighetsrummen och på debattsidorna.

Det är ingen tvekan om att det på senare tid har blivit allt krångligare, allt mer osäkert och allt mer riskabelt att vara skogsägare. Myndighetsutövningen har till stora delar blivit en arena för en maktkamp, där åsikter från grupperingar med ideologisk entusiasm för specialintressen, ges större vikt än allmänna rättsprinciper och den av riksdag och regering fastlagda skogspolitiken.

När det gäller tillståndet för miljön ute i skogen behöver vi lyfta blicken och se allt det goda som vi skogsägare har åstadkommit. Under snart tre decennier har vi framgångsrikt fokuserat på att utveckla naturvårdsarbetet. Samtidigt väntar nya samhällsutmaningar. Vi behöver bruka våra skogar och producera mer virke för att ersätta klimatbelastande material och energislag, om den största utmaningen av alla – den globala uppvärmningen – ska kunna hejdas.

Vi behöver också bruka skogarna för att de har avgörande betydelse för Sveriges ekonomi och för att de bidrar till många arbetstillfällen. Vi i Mellanskog vill värna den politik som har resulterat i den positiva utveckling vi nu har byggt upp under flera decennier.

Det är avgörande att myndighetsutövningen passar in i de politiska modeller och rättsprinciper som bärs av demokratiskt fattade beslut. Rättssäkerheten för Sveriges skogsägare måste återställas eftersom det delade ansvaret mellan samhället och skogsägarna förutsätter ömsesidigt förtroende och respekt.

Mellanskogs föreningsstämma 2017
Uppsala 2017-05-10

Share