Aska i skogen kan minska försurningen

Skogsstyrelsen anser att aska i ökad utsträckning ska återföras till skogen. Då kan den försurning som uppstår när biobränslen tas ut från skogen minska. Därför ska myndigheten i år och nästa år utöka samverkan med olika aktörer för att uppmuntra ökad askåterföring.

skog_vatten_0002179rUnder 2015 och 2016 kommer Skogsstyrelsen att satsa på dialog och kunskapsutbyte med skogsbruket och askproducenter för att öka kunskapen om hur askåterföring kan bidra till att minska den försurning som är en följd av uttag av biobränslen. Framförallt kommer detta att ske i de län där bristen på askåterföring är störst. Dessa är Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Skåne, Stockholms, Östergötlands samt Örebro län.

Skogsstyrelsen kommer också att vidareutveckla informationen om askåterföring på myndighetens webbplats.
– Syftet är att askåterföringen i Sverige som helhet ska nå den nivå där skogsbrukets försurande inverkan i stort balanseras, säger Stefan Anderson som är markspecialist på Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen rekommenderar återföring av ren träbränsleaska i många fall där uttag av grot – skogsbränsle i form av grenar och toppar – gjorts.

Askan innehåller det mesta av näringen som fanns i avverkningsresterna från början samt har kalkliknande egenskaper som motverkar försurningen. Skogsstyrelsens bedömning är att uttaget av grot annars orsakar försurning och näringsutarmning av marken och, med tiden, i viss mån även av avrinnande vatten. – Tyvärr återförs inte all ren träbränsleaska till skogen idag.

Därför kommer vi arbeta med information till såväl askproducenter som till de skogsföretag som levererar bränsle till anläggningarna, så att vi tillsammans kan försöka öka askåterföringen i Sverige, säger Stefan Anderson. I slutet av 2016 kommer en utvärdering att genomföras för att se hur askåterföringen utvecklats i de aktuella länen. De aktuella åtgärderna är baserade på förslag i slutrapporten från Aktörsrådet för askåterföring.

Syftet har varit att identifiera möjliga åtgärder för att öka askåterföringen i svenska skogar. Rådet har bestått av representanter för såväl skogssektorn som energisektorn samt myndigheter.

Share