Artrikedomen i länets granskogar kartläggs

Samarbetsprojekt under sommaren

Stanislav Snäll, konsult, Rebecca Petersen, Linköpings universitet och Nicklas Jansson,
Länsstyrelsen, vid en av insektsfällorna som nyligen satts ut.

Under 2020 genomförs ett projekt för att få fram kunskap om artrikedomen i Östergötlands granskogar. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Östergötland, Linköpings universitet och fem stora skogsägare i länet.

Sveriges skogar nyttjas i dag till stora delar för produktion av massa och timmer. Jämfört med hur skogslandskapet har växt fram historiskt sett står granen, på bekostnad av tall och lövträd, för en allt större andel av arealen. Detta har fått konsekvensen att många arter som lever i granskogar är trängda och har svårt att hitta sina livsmiljöer.

För att öka kunskapen om länets granskogar har Länsstyrelsen Östergötland i samarbete med Linköpings universitet, Sveaskog, Holmen skog, Boxholms skogar, Linköpings stift och Baroniet Adelswärd startat ett nytt projekt där artrikedomen ska kartläggas. Totalt ska 36 skogsområden i olika delar av Östergötland studeras.

– Det saknas kunskap om vilka arter som lever både i de gamla skyddade skogarna och i de olika produktionsskogarna samt vilka som har det extra svårt i dag. Det hoppas vi kunna ta reda på i det här projektet, säger Nicklas Jansson, biolog och projektledare på Länsstyrelsen Östergötland.

En grupp arter som kommer att studeras i projektet är skalbaggar som lever under barken, i murken ved eller i svampar som bryter ned ved. Studierna väntas även ge kunskap om mossor, lavar och svampar samt hur mängden död ved, ålder på skogsbestånd, stammar per hektar, solinstrålning och andra faktorer påverkar arterna. – Vi kommer att lära oss om likheter och skillnader i artsammansättningen i skyddad skog respektive produktionsskog, men även vilka och hur många av granbarkborrens fiender som finns i de olika skogarna, säger Nicklas Jansson.

Studien kommer att utgå från naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen. Inom tre kilometer från naturreservatet kommer sedan fyra grandominerande produktionsbestånd av olika ålder att väljas ut med hjälp av markägarna som deltar i projektet.

För att samla in skalbaggar i de utvalda skogsområdena kommer två olika typer av insektsfällor att sättas ut. Fällorna sätts upp och sköts av två biologistudenter från Linköpings universitet som genomför studien som en del av sitt examensarbete. Fällorna placeras ut i början av maj och planeras sitta ute till mitten av juli.

Share