Ska främja jobb för nyanlända

Arbetsförmedlingen, Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet har fått i uppdrag att öka möjligheterna för nyanlända att få jobb inom de gröna näringarna. I första hand handlar det om att ge nyanlända utbildning och praktik inom dessa näringar.

Share

Klimatsmart mat förstahandsval

84 procent av landets kostchefer anser att det är viktigt att maten som serveras i skolan är klimatsmart, 82 procent att det är viktigt att den är svensk. Det visar en ny undersökning från LRF Mjölk.

Svenska kostchefer vill i allt större utsträckning att maten som serveras i landets skolor och förskolor ska vara klimatsmart och svensk. Det visar den årliga kartläggningen av skolmåltider som LRF Mjölk har tagit över efter Skolmatens vänner. Var tredje kostchef uppger att miljö- och klimataspekten påverkat inköpen av mjölk till skolor och förskolor.

Share

Ska minska stormskador

Södra har dragit många viktiga lärdomar efter senare års omfattande stormar. Erfarenheterna och kunskaperna har nu tagits tillvara i form av nya skötselinstruktioner som ska minska framtida stormskador på skogen. Gallring vid lägre höjd och tidigare slutavverkning av grandominerade bestånd är två viktiga förändringar.

Genomtänkta åtgärder som syftar till att skapa stabilitet i skogen minskar risken för stormskador. Det är till exempel viktigt att det röjs i rätt tid och till ett lagom tätt skogsbestånd. Att genomföra första gallringen i tid är också avgörande för beståndets kommande stabilitet och därmed stormfasthet.

Share

Betesskador på träd

När djuren äter kvist, repar löv, bryter stammen eller gnager/skalar bark uppstår skador på träden. Minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet är två konsekvenser som orsakas av djurens bete.

Vid ett mycket kraftigt bete kan trädet också dö. De riktigt besvärliga skadorna ur produktionssynpunkt genereras då toppen på trädet betas eller bryts. Även barkgnag kan ge allvarliga skador.

Share

LRF för fossilfri framtid

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, stödjer initiativet Fossilfritt Sverige och skriver under regeringens upprop.
– Ambitionen med Fossilfritt Sverige är helt rätt och det är vi i det gröna näringslivet som kan erbjuda en biobaserad ekonomi och fossilfri framtid, säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson.

LRF välkomnar initiativet med uppropet Fossilfritt Sverige, där näringsliv, kommuner, organisationer och politiker ges möjlighet att visa hur de bidrar till klimatarbetet – lagom till klimatmötet i Paris.

Share

Pris till Väderstad

Mattias Hovnert, Maria Redwanz, Christina Stark och Christer Stark

Mattias Hovnert, Maria Redwanz, Christina Stark och Christer Stark

Väderstad verkens fröräknare SeedEye har tilldelats det prestigefyllda priset ”Machine of the Year 2015”. Priset inom kategorin elektronik delades ut på lantbruksmässan Agritechnica i Hannover.

– Det visar att allt är möjligt. För fyra år sedan var vi sist i branschen när det gällde elektronik.  Fröräknaren SeedEye kommer ge stora fördelar för lantbrukaren som nu enkelt kan ställa in antalet kärnor, vid sådd, per kvadratmeter utan att behöva göra vridprov. SeedEye är ytterligare en funktionalitet i vårt etablerade kontrollsystem E-Control, säger Crister Stark Styrelseordförande på Väderstad.

Priset är det andra på kort tid för SeedEye som tidigare i höst fick guldmedalj på Agriteknikk i Norge.

Share

Skydda skogen, få ersättning

Markägare kan föreslå skogar att skydda – och få ersättning

Skogsstyrelsen pressmeddelande

Nu kan markägare över hela landet på ett enkelt sätt föreslå skogsområden att skydda. Det ger markägare större möjligheter att bidra till naturvården.

– Många markägare vill bidra till naturvården och deras kännedom om sina skogar med höga naturvärden är ett värdefullt komplement för att uppnå miljömålet Levande skogar och andra nationella och internationella mål, säger Anna Helena Lindahl, biträdande avdelningschef Naturvårdsverket.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen prioriterar vilka områden som ska skyddas formellt, i form av naturreservat, biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal. Områden med de högsta naturvärdena skyddas i första hand.

Läs mer: http://www.naturvardsverket.se/bevara-naturvarden

Share

Scenarier för skogens framtid

Skogsstyrelsen pressmeddelande

Högst 100 miljoner skogskubikmeter per år kan avverkas mellan år 2020 och 2030 om skogsbruket ska vara på en hållbar nivå. Det finns också utrymme att öka virkesanvändningen i Sverige och utvinna mer biobränsle. Det visar Skogsstyrelsens och SLUs skogliga konsekvensanalyser som nu är klara.

Skogsstyrelsen och SLU presenterar idag ett antal olika scenarier i vilka Sveriges skogar används och sköts på olika sätt och vad det får för konsekvenser för bland annat virkestillgång och skogens ekologi på 100 års sikt. Dessutom presenteras virkesbalanser i Sverige fram till 2030 där faktisk avverkning, virkestillförsel, virkesanvändning och potentiell avverkning för rundvirke och skogsbränslen analyseras och jämförs.

– Skogen är en fantastisk resurs som vi ska bruka hållbart. Vi står idag inför olika vägval och här är de olika scenarierna ett bra beslutsunderlag för hur skogens alla värden kan användas på lång sikt, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Läs mer: http://shop.skogsstyrelsen.se/se/shop.php?id=9098

Share