Oenigt regionfullmäktige antog livsmedelsstrategin

Det var ett oenigt regionfullmäktige som klubbade igenom livsmedelsstrategin för Östergötland. Moderaternas Marie Morell (i talarstolen på bilden) yrkade på återremiss liksom Kristdemokraterna.
69 ledamöter röstade för ett beslut, 29 för återremiss och tre gav ingen röst.

LINKÖPING (JB)

Under regionfullmäktiges sammanträde antogs den regionala livsmedelsstrategin. Det föregicks av en del diskussioner där (M) och (KD) yrkade på en återremiss medan övriga ville ha beslut under mötet om att anta strategin.

I dagarna var det dags för regionfullmäktige att ta beslut om Östergötlands regionala livsmedelsstrategi. Beslutet föregicks av en del diskussioner. De flesta partiföreträdare ställde sig positiva till att anta strategin men inte alla. Bland dem som yrkade på bifall fanns Centerpartiet.

– Jag tror att det här kan betyda väldigt mycket, sa Göran Gunnarsson (C). Vi vet ju alla att det är besvärligt med upphandling. Alla säger att vi får aldrig skriva svenskt. Vad vi än säger så det faktiskt i det här fallet så att svenskt är säkrast. Allra bäst tycker vi det är med lokalt och regionalt producerade livsmedel.
– Det här är betydelsefullt, det skapar alltså en vidmakthållen bra marknad för våra areella näringar i Östergötland och är alltså betydelsefullt för hela Östergötland.

Kerstin Sjöberg (C) fortsatte i samma anda:
–Vi har kämpat länge för det här med närodlat och jag tycker det är viktigt och värdefullt att vi tar en tydlig ställning för att den offentliga verksamheten också ska satsa på närodlat, sa hon.

Hon tog upp tre perspektiv. Säker mat på sjukhusen var det ena. Det andra var de öppna landskapen.
–Det tredje perspektivet är att jag vill se stabila jordbruksföretag här i Östergötland. Vi har ju en region som har en fantastisk resurs med åkermark och bra förutsättningar att bedriva lantbruk.

Michael Cornell (C) som deltagit i utarbetandet av strategin och där varit ordförande i gruppen för offentlig upphandling underströk, genom att räkna upp vilka som varit med i gruppen, bredden bakom strategin.

Moderaternas Marie Morell var däremot inte nöjd.
– På det här området har vi från Moderaterna och Kristdemokraterna yrkat på återremiss, sa hon. Här saknas det konsekvensanalys.

– Vi väl veta vad det kommer innebära i praktiken? I handlingen fanns inga sådana riskanalyser över huvud taget. Jag tycker det är väldigt olyckligt. Om man nu vill framföra det här som en form av väldigt viktigt och centralt arbete så borde man ha fört den här typen av diskussioner. Då kunde vi också kanske diskuterat de här frågetecknen tidigare än att komma såhär fem över tolv som man tvingas att göra när det är ett fullbordat faktum med en handling som läggs på styrelsens bord.
– Här kommer vi skriva kommunerna på näsan vilka målsättningar de ska leva upp till. Ni får göra om och göra rätt!

– Vi är inte emot livsmedelsstrategin, vi är inte emot närodlat, däremot så är vi för ordning och reda som det brukar heta och att vi också vet vad fattade beslut faktiskt innebär. Anders Eksmo (KD) delade uppfattningen och att strategin behöver analyseras mer.
– Målen i strategin behöver en del genomgripande analys, sa han. Målen måste få konsekvenser. Är de över huvud taget uppnåeliga? Det här skulle vara intressant att se en större analys av. Vad är ett mål? Det måste föregås av en dialog så att de som berörs av det här verkligen är med på banan. Är verkligen alla de här procentsatserna så genom – gripande och klokt genomtänkta att de går att genomföra?

Malin Öst (V) framförde ett bifall men ville lyfta några delar. Att man inte kan lämna över allt till marknaden, som hon menar är orsaken till situationen idag, var en sak.
– Svenskodlat är bra på flera sätt, dels utifrån självförsörjningsgraden men det ekologiska är ännu bättre ur miljösynpunkt, sa hon också. Det går inte att förutsätta att svenskodlat nästan är synonymt med ekologiskt odlat. Så framställs det ibland men så är det inte.

När det blev dags för beslut så begärde moderater och kristdemokrater votering. 69 ledamöter röstade för ett beslut, 29 för återremiss och 3 gav ingen röst. (C), (L), (V), (MP) och (S) var för ett bifall. Regionstyrelsen tog beslut om att godta den regionala livsmedelsstrategin.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share