Greppa Näringen har förbättrat hållbarhet

Ett kunskapsinitiativ som minskar växtnäringsförluster och klimatpåverkan

Klimatkollen är en egenutvecklad modell för klimatberäkningar där lantbrukare kan beräkna matens klimatavtryck redan på gården. Bild: ALEX REGNER

SVERIGE (JB)

Från att i början av 2000-talet ha startat som ett projekt främst för att minska övergödningen, har Greppa Näringen breddats till ett hållbarhetsprojekt med bibehållet fokus på systematik… och långsiktighet. Och sedan starten för 20 år sedan har man sett goda resultat.

2001 startade Greppa Näringen ett omfattande arbete med att förbättra odlingsmetoder för miljö och klimat, i ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och rådgivarorganisationerna. 20 år och 65 000 gårdsbesök senare går det att se tydliga miljöförbättringar på mer än 10 000 svenska gårdar.
– Greppa Näringen är ett kunskapsinitiativ där lantbrukarna kan få kostnadsfri rådgivning om hur de kan minska växtnäringsförluster och klimatpåverkan på gården. Lantbrukaren gör en insats för miljön samtidigt som produktionen kan bli mer lönsam, säger projektledare Stina Olofsson.

Några exempel på resultat är att kväveöverskotten i gårdarnas näringsbalanser har minskat med mellan fem och 19 procent under tid då gårdarna varit verksamma i Greppa Näringen. Av dem som fått rådgivning om energiåtgärder i djurstallar så anger hela 88 procent att de effektiviserat energianvändningen.

Cirka hälften av dem som fått rådgivning om markbördighet har gjort åtgärder som ökar bördighet och markens mullhalt. Exempelvis har de ökat andelen mark som är bevuxen under vintern och brukat ner större mängd organiskt material.

För 20 år sedan när Greppa Näringen startade var tanken att bygga en bro mellan lantbrukare och den senaste kunskapen om jordbrukets miljöpåverkan. Rådgivning, som kan anpassas till gårdens förutsättningar, blev verktyget och arbetssättet. Nu, 20 år senare, konstaterar Greppa näringen att det var ett insiktsfullt beslut att starta ett gemensamt arbete om matens miljöpåverkan.

Under de 20 åren har den svenska befolkningen ökat med närmare 1,5 miljoner människor och klimatutmaningen blivit påtaglig. Trots de omfattande åtgärder som lantbrukare gjort, finns det fortfarande ett arbete att göra för att målet ”Ingen övergödning” ska nås.

I en tid när omvärlden och utmaningarna ständigt förändras, har Greppa Näringen haft förmågan att anpassa utbudet av rådgivning.

Klimatrådgivningen startade redan för 10 år sedan och gårdens klimatavtryck går nu enkelt att ta reda på. Klimatkollen, en egenutvecklad modell för klimatberäkningar där lantbrukare kan beräkna matens klimatavtryck redan på gården, har för första gången gett lokala och faktiska siffror över svenska gårdars klimatavtryck.
– Klimatkartläggningen har väckt stort intresse, för lantbrukarna behöver ofta redovisa sitt klimatavtryck. På en mjölkgård är det metan från korna som är den stora förlusten. Har man en växtodlingsgård är ofta lustgas från marken den stora posten. Vid rådgivningen görs en genomgång av de mest effektiva åtgärderna för att minska klimatavtrycket, säger Stina Olofsson.

Nu lanserar Greppa Näringen rådgivning för ökad biologisk mångfald i åkerlandskapet. Ny kunskap och forskning bidrar till att utveckla rådgivning kring alternativa tekniker inom exempelvis växtskydd och gödsling.

Rådgivningen kommer att visa på vilka åtgärder som är enkla och att genomföra och vilka som berättigar miljöersättningar. Greppa Näringen kan nu erbjuda rådgivning inom alla de olika delarna som ofta ingår i begreppet ekologisk hållbarhet.

Ökat arbete för den biologiska mångfalden ligger också i linje med EU:s biodiversitetsstrategi

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share