Trevlig gård med väl samlade ägor

Välkommen till Viggedala, Hannäs

Viggedala är en trevlig gård med ägorna väl samlade i ett skifte. Gården  ligger utefter en mindre allmän väg i det småbrutna landskapet i Hannäs socken. Ruin efter Hannäs äldsta kyrka ligger på en höjd strax söder om Hannäs nuvarande kyrka. Sommartid förekommer dop och friluftsgudstjänst där. Åtvidabergs församling försökte sälja 

ruinen 2011, men den blev kvar inom Svenska kyrkan då Linköpings stift köpte den. Hannäs socken har medeltida ursprung.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Hannäs församling och de borgerliga frågorna till Hannäs landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Uknadalens landskommun där denna del senare, 1971 uppgick i Åtvidabergs kommun och samtidigt bytte länstillhörighet till Östergötlands län. Församlingen är sedan 1 januari 2010 en del av Åtvids församling. 1 januari 2016 inrättades distriktet Hannäs, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000. Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Norra Tjusts härad. De fyra indelta båtsmännen tillhörde Tjusts båtsmanskompani.

Centralort är Åtvidaberg med skola, bank samt övrig basservice inom ett avstånd om cirka tre mil från gården. Byggnationen består av en mangårdsbyggnad samt ekonomibyggnader för köttdjursproduktion. Totalt omfattar gården en landareal om 74,3 ha varav 38 ha skog och 25 ha åkermark. Virkesförrådet uppgår till 5 274 skogskubik eller 139 skogskubik per ha. Möjligheter till bra jaktupplevelser då området är känt för sina viltstammar.

Bostadshuset välkomnar dig med trivsam entré under balkong uppburen av pelare. Ser du till höger finns en stor altan med förråd under, lämpligt för förvaring av trädgårdsmaskiner bland annat.

Huset är uppfört i stomme av trä och med plåtfasad på källargrund under tak av tegel. Nedre våningen innehåller en hall, kök, två rum samt en toalett vid groventrén. Övervåningen har liten hall, tre rum och även duschrum med toalett och tvättmaskin. Källare under hela huset med bl.a. pannrum och vedförråd samt matkällare. Totalt 125 kvm boyta. Uppvärmning sker med vattenburet system som är kopplat till en vedpanna från 2013 med två ackumulatortankar. Avlopp till trekammarbrunn och vatten från egen djupborrad brunn som även försörjer ladugården.

Ladugårdsbyggnaden är uppförd i trä med plåttak på gjuten platta. Total byggnadsyta 813 kvm enligt taxeringen. Byggnaden inrymmer plats för 92  uppbundna kor i kortbås. Tillbyggnaden på baksidan uppfördes 2008, cirka 300 kvm med plats för ungdjur i djupströbädd samt yngre kalvar i ensamboxar. Gödselbrunn och lagringskapacitet om 1 400 kbm. Personalutrymmen för kontor, dusch och toalett. I anslutning till ladugården ligger även en liten drängstuga samt ett mindre magasin.

Åkermarken uppgår till 24,98 ha och betesmarken till 3,46 ha enligt 2018-års SAM-ansökan. Med fastigheten följer stödrätter för arealen. Fleråriga åtagande för betesmarken med löptid 2015 – 2019. Beräknat EU-stöd för 2018 cirka. 55 000 kr inklusive miljöstöd.

Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 38 ha och virkesförrådet till 5 274 skogskubik eller 139 skogskubik per ha. Tall är det dominerande trädslaget med 69 procent följt av tall och löv som utgör 18 procent  respektive 13 procent . Medelboniteten beräknas till 6,8 skogskubik per ha och år. I gallringsmogen ålder finns cirka 2 600 skogskubik och cirka 2 400 skogskubik är slutavverkningsmoget.

Är du intresserad av jakt erbjuder Viggedala fina tillfällen på framförallt dovvilt och vildsvin. Jakten är tillgänglig för ny ägare som dessutom kan njuta av fina naturupplevelser.

Text: HELENA KARLSSON

Fakta Viggedala:
Bostadshuset: 5 rok, 125 kvm.
Övriga byggnader: Ladugård 813 kvm, drängstuga, mindre magasin.
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 38,0 ha
Impediment 3,0 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 31,3 ha
Övrig mark 1,7 ha

Prisidé: 7 000 000. Anbudsdag: 26/10 2018

Ansvarig mäklare: Magnus Jansson
Agronom. Reg. fastighetsmäklare. 070-606 91 53
Areal, Linköping

Share