Stigande virkespriser

Stigande virkespriser på sågtimmer och massaved under första kvartalet 2015.

Virkespriserna (leveransvirke) steg under första kvartalet 2015 jämfört med kvartalet dessförinnan. Sågtimmer- respektive massavedspriserna steg med två respektive en procent. Sågtimmerpriserna steg med fyra procent i region Syd. I region Nord och region Mellan var sågtimmerpriserna oförändrade.

Massavedspriserna steg med fyra procent i region Nord och med två procent i region Mellan medan de i region Syd var oförändrade.

Vid en jämförelse mellan första kvartalet 2015 och samma kvartal 2014 steg sågtimmerpriserna med fem procent och massavedspriserna var oförändrade.

Källa: Sveriges officiella statistik

Share