Skogsvårdslagen bra som ett riktmärke

Skogsvårdslagen uttrycker vilka krav samhället har på dig som skogsägare. I lagen anges att skogen är en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning. Samtidigt ska du ta hänsyn till naturen, kulturmiljön, rennäringen och andra intressen. Här följer utdrag ur lagen i korthet.

Ny skog ska du anlägga efter avverkning när markens virkesproducerande förmåga inte utnyttjas. Du måste använda beprövade metoder och trädslag som är lämpliga för platsen. Detta kan du göra genom plantering, sådd eller naturlig föryngring. Oftast behöver du markbereda innan för att få ett bra resultat. Åtgärderna ska göras senast under tredje året efter avverkningsåret.

Om antalet plantor är för litet i föryngringen måste du hjälpplantera innan det är för sent. Om det istället finns för många plantor kan du behöva glesa ut föryngringen genom att röja bort plantor.

Föryngringsavverkning om minst 0,5 hektar ska du anmäla till Skogsstyrelsen senast sex veckor i förväg. Detsamma gäller avverkning för annat ändamål än virkesproduktion. Du behöver inte skicka in en anmälan om avverkning vid röjning eller gallring. För att en avverkning ska vara tillåten ska den
• främja skogens utveckling genom röjning, gallring eller annan utglesning eller
• vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog genom föryngringsavverkning.
I vissa fall får du avverka på annat sätt för försöksverksamhet eller för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden.

Virkesförrådet efter röjning, gallring och annan utglesning måste vara så stort att markens virkesproducerande förmåga utnyttjas. De kvarlämnade träden ska vara jämnt fördelade över arealen. Skador ska så långt som möjligt undvikas.

Föryngringsavverkning får inte göras innan skogen nått en viss ålder. För bestånd som domineras av barrträd varierar lägsta tillåtna åldern mellan 45 och 100 år, beroende på markens produktionsförmåga. Bok får föryngringsavverkas tidigast vid 80 år och ek vid 90 år. Bestånd vars virkesförråd till minst hälften består av björk, asp eller al får avverkas vid 35 år.

På brukningsenheter större än 50 hektar måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. På brukningsenheter med upp till 100 hektar får arealen kalmark och skog yngre än 20 år vara högst 50 hektar. På brukningsenheter större än 100 hektar får högst hälften av skogsmarken utgöras av kalmark och skog som är yngre än 20 år. För brukningsenheter större än 1 000 hektar gäller ytterligare regler.

Den biologiska mångfalden i skogen måste bevaras. Samtidigt måste hänsyn tas till andra intressen, som kulturmiljön och friluftslivet. Det är därför viktigt att ta hänsyn vid alla skogsbruksåtgärder. Här anges den viktigaste hänsynen:
• Behåll inslag av de trädslag som finns naturligt på växtplatsen.
• Lämna buskar, enstaka träd, trädsamlingar och döda träd vid all avverkning.
• Gör inte för stora hyggen.
• Lämna skogliga impediment större än 0,1 hektar orörda.
• Undvik att skada hänsynskrävande biotoper och värdefulla kulturmiljöer.
• Var särskilt försiktig när en avverkning berör områden där det finns ovanliga växter och djur.
• Lämna de skyddszoner med träd och buskar som behövs mot hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer, vatten, våtmarker och risbon.
• Markbered inte i skyddszoner mot vatten och våtmarker.
• Avverka och transportera virket så att allvarliga skador på mark och vatten undviks.
• Undvik att skada stigar, spår och leder och se till att de är framkomliga.
• Se till att skadligt näringsläckage och skadlig slamtransport till sjöar och vattendrag inte uppstår vid skogliga åtgärder.
• Bygg skogsbilvägar och traktorvägar så att skadorna på naturen och kulturmiljön blir så små som möjligt.

Samhällets krav på hänsyn får inte vara så stora att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras. När det går att utforma hänsynen på olika sätt ska du som skogsägare göra så att ovanliga växter och djur, hänsynskrävande biotoper, gamla träd, grova träd, äldre döda träd samt skyddszoner mot sjöar och vattendrag gynnas så mycket som möjligt.

Du som har mark där rennäring får bedrivas ska ta hänsyn till rennäringen genom att anpassa hyggens storlek och läge när det behövs. Detsamma gäller när skogsbilvägar byggs. Hänsyn ska också tas genom att lämna kvar trädsamlingar på hyggen och mot impediment, till exempel längs flyttleder. Du som är skogsägare ska redovisa den hänsyn du planerar inom året runt-markerna, där renskötsel sker under hela året, och inom fjällnära skog.

Ädellövskog är skogsbestånd som utgörs av lövträd till minst 70 procent och av ädla lövträd till minst 50 procent. Även vissa trädbestånd på betesmarker kan vara ädellövskog. Även i ädellövskog måste man ha tillstånd till föryngringsavverkning. I ansökan ska du ange hur återväxten ska tryggas och vilken hänsyn som du planerar till naturen och kulturmiljön. Den avverkade skogen ska ersättas med ny ädellövskog.

Skadeinsekter förökar sig i obarkat färskt barrvirke. Insektsskador måste förebyggas genom att den mängd skadad skog av gran och tall som överstiger fem skogskubikmeter inom ett hektar tas om hand. Obarkat virke av tall och gran får inte lagras i skogen eller vid bilväg över sommaren.

Share