Skogsfrågor lyftes i riksdagen

90 skogsägare på plats när Magnus Oscarsson (KD) fokuserade på skogen

Medverkande i den politiska panelen var Isak From (S), Stina Bergström (MP), Magnus Oscarsson (KD) och Johan Hultberg (M). Dessutom var ett 90-tal skogsägare på plats liksom flera andra representanter för skogsnäringen. Arrangör för Skogens dag var Magnus Oscarsson tillsammans med föreningen Skogen, en ideell obunden medlemsorganisation.

SVERIGE (JB)

Magnus Oscarsson sitter som representant för KD i riksdagen och han har sin plats i miljö- och jordbruksutskottet.  Han har gjort sig känd som ambassadör för en levande landsbygd bland annat genom Mjölkens dag som anordnats flera år i följd. Nu kände han att han måste lyfta och fokusera på förhållandena för våra skogsägare. Magnus arrangerade därför skogens dag tillsammans med föreningen Skogen som är en ideell obunden medlemsorganisation. En fråga som särskilt belystes var äganderätten eller snarare hotet mot den.

– Jag märker att just äganderätten är en väldigt aktuell fråga för många skogsägare och hur myndigheters agerande skapar oro för den enskilde ägaren säger Magnus Oscarsson.

Under skogens dag blev Kristina Brouneus från Kramfors intervjuad, hon berättade om sin situation.

– Jag kan inte genomföra ett generationsbyte eftersom jag inte kommer att kunna föryngringsavverka skog på grund av att Skogsstyrelsen har hittat nyckelbiotop på vår mark, vilket får till följd att 85 hektar av skogen blir omöjligt att avverka.

Gården som har 200 hektar har brukats i flera generationer och 21 hektar har avsatts frivilligt för naturvård och den biologiska mångfalden. Nu efter inventering så hittade Skogsstyrelsen nyckelbiotoper på ytterligen 24 hektar, precis på den skog som var tänkt att föryngringsavverka. Det innebär i praktiken att ingen vill köpa virket och inte heller sköta avverkningen. Dessutom så säger skogsstyrelsen att de inte får köra skogstraktor på marken så det innebär de inte kan komma åt resten av deras egen skog, sammanlagt så är 85 hektar av 200 borta.

Karins berättelse delas av åtskilliga skogsägare. I Sverige finns cirka 330 000 privata skogsägare med i snitt 45 ha skog var. Många är djupt bekymrade och ser sin skog bli obrukbar. De områden som skogsstyrelsen lägger ”en våt hand över” lämnas oskyddade och området förbuskas och blir hemvist åt skadeinsekter och liknande. Någon ersättning för detta får oftast inte skogsägaren. Mycket mark tas undan från skogsbruk, Sveaskog talar om 20 procent och för Södras medlemmar handlar det om 25 procent.

Karin var i början positiv till att bevara biotoper och avsatte därför som sagt 21 hektar.

– Vi har i alla generationer sett oss som förvaltare med ansvar över vårt skogsbruk. Nu är det bara förtvivlan vi känner. Skog måste skötas med ansvar om den ska ge det Sverige behöver, tillägger hon.

Under skogens dag diskuterades särskilt konflikter mellan klimatmål och naturmål. Ett stort mål i dag är att medverka till ett fossilfritt samhälle och där är den växande skogen en avgörande möjlighet. Dessa klimatmål är inte möjliga om naturmålen och talet om biologisk mångfald får styra. Resultatet blir att stora skogsområden blir obrukbara. Möjligheterna till en levande landsbygd försvinner och arbetstillfällen minskar dessutom.

– Det viktiga som kom fram under diskussionen var att det ska finnas en politik som tar hänsyn till den stora kunskap som finns hos de som brukat skogen i generationer, att principen frihet under ansvar ska råda. Det är också viktigt att det finns en långsiktighet för skogsbruket och att skogsägarna ska känna trygghet i äganderätten, säger Magnus.  De 90 skogsägare som var med under Skogens dag var väldigt nöjda avslutar Magnus Oscarsson.

Text: INGA BIRGITTA WIDÉN Bild: PRIVAT

Share