Skogsdag med Södra och LRF

Valdemarsvik_LRF Skog_1Allt från skogsfrågor till avlopp avhandlades

RINGARUM

Ett hygge utmed väg E 22 strax norr om infarten till Ringarum var samlingsplatsen när LRF i Valdemarsviks kommun bjöd in till en träff. Skogsfrågor stod inledningsvis i fokus, men så även andra frågor som rörde kommunen.

– Det har blivit lite av en tradition att vi har en liknande träff vid den här tiden på året, då vi i LRF gör olika studiebesök. I år har vi valt den här platsen där kommunen nyligen genomfört en slutaverkning, sade Anders Ek, när han välkomnade. Först bjöds deltagarna på björksav och därefter förmiddagskaffe, eller te, kokt över öppen eld.

Valdemarsvik_LRF Skog_4Sen tog Robert Andersson från Södra skogs – ägarna över och informerade dels om den aktuella avverkningen, dels om skogsnäringen i stort och då inte minst den kommunägda marken. Kommunens landareal består av totalt 73 382 hektar, varav det är skog på cirka 42 000 hektar, sade Andersson.

Kommunen har på sin skogsmark 38 000 kubikmeter skog, men inklusive Ämtö är hela 70 procent av denna avsatt som olika naturvårdsområden, vilka inte avverkas.
– Om man hypotetiskt antar att man skulle avverka all skog på kommunens mark och lasta upp detta på timmerbilar, har jag roat mig med att räkna ut hur långt detta lastbilståg skulle bli.

Från Valdemarsvik skulle man nå upp till Tierp i närheten av Uppsala, eller med andra ord 33 mil! Medelavverkningen på den kommunägda skogsmarken ligger på 900 kubikmeter per år, men detta hygge innebär en avverkning av det dubbla. Här ska i huvudsak planters tall, eftersom det är mark som lämpar sig för detta träslag. Annars är det emellertid så att gran under en lång följd av år har planterats på marker som är mer lämpade för tall.

Detta har skett med hänvisning till risken för betesskador av älgen på de små tallarna. Detta har medfört att dels blir tillväxten betydligt sämre, framför allt i den senare delen av omloppsperioden, dels blir betestrycket på den relativt ringa delen tallungskog som ändå finns, alldeles för stor.

Valdemarsvik_LRF Skog_3 Valdemarsvik_LRF Skog_2
Det är dags för plantering på det aktuella hygget nu och därför sker det markberedning inför detta. För detta ändamål har man valt att använda sig av markberedning med hjälp av grävmaskin. En dyrare metod, vilken emellertid ger en säkrare etablering av plantorna, samt även gör mindre åverkan på markvegetationen.

En fråga som lyftes vid den efterföljande sittningen på Ringarums Värdshus, var det vattendirektiv som är på tapeten.
– Inventeringen i sig är väl bra, men det hela är svårt att överblicka. Vem ska betala och vem har ansvaret, sade kommunstyrelsens ordförande, Erland Olauson (S), på frågan från Sven-Inge Andersson från LRF, hur man från kommunalt håll ser på den frågan.

Olauson menade att till exempel enskilda avlopp borde vara ett mera prioriterat område och pekade på att varje fastighetsägare har en skyldighet att ha en fungerande anläggning. Det handlar inte om att först vänta på ett tillsynsbesök från miljö- och hälsoskyddskontoret.

En annan för LRF viktig fråga som lyftes är även den mer eller mindre ohämmade utfodring av vildsvin som äger rum på vissa håll och som inte minst stimulerar tillväxten av vildsvinsstammarna. Något som på sikt leder till ökade skador på åkrarna. När det sedan gäller skärgårdsområdet så har för första gången någonsin en plan för kustområdet i kommunerna, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Västervik tagits.

Det poängterades att det i dessa sammanhang ofta blir som en järnridå just vid kommun- och länsgränser, vilket i betydande omfattning hämmar utvecklingen. Något som man från de olika kommunerna bör göra något åt, för att stimulera utvecklingen.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share