Sjömaten ska bli mer hållbar

Nytt program ska främja det svenska vattenbruket

Målet med Havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet 2021–2027 är att det ska främja hållbart fiske och utvecklingen av det svenska vattenbruket.

SVERIGE (JB)

Från november går det att ansöka om stöd från Havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet 2021–2027. Tanken med programmet är att det ska främja hållbart fiske och utvecklingen… av det svenska vattenbruket.

Varje land i EU ska ta fram ett operativt program utifrån de ramar som ges av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksförordningen, som beslutats av EU-kommissionen.

Några av huvuddragen i det svenska programmet är ett minskat antal stöd och särskilt fokus på det svenska vattenbruket, småskaliga kustnära fisket och miljön.

Stöden i havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet finansieras både av pengar från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och av nationella pengar. För kommande program kommer Sverige att ha en total budget på cirka 2,15 miljarder kronor att fördela i stöd för att främja ett hållbart fiske och vattenbruk.

I programmet beskriver Sverige vad pengarna ska främja, vilka mål vi ska uppnå och vilka stöd som ska finnas. Stöden riktar sig mot specifika mål som har satts upp gemensamt i EU.

Sveriges förslag till program har godkänts av Europeiska kommissionen, vilket är en viktig milstolpe för det nya programmet som omfattar drygt två miljarder kronor. Programmet ska bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga och innovativa företag som producerar sjömat med utgångspunkt i en hållbar förvaltning av våra naturresurser.
– Det är ett mer fokuserat program än tidigare, med flera miljöförbättrande åtgärder och tydliga satsningar på vattenbruk och småskaligt fiske i linje med den svenska livsmedelsstrategin. EU-kommissionens godkännande är ett stort och viktigt steg på vägen mot att kunna öppna programmet senare i höst, säger Andreas Mattison, biträdande avdelningschef på Jord bruksverket.

Mer fokuserade stöd, en särskild satsning för att påskynda utvecklingen av vattenbruket och fokus på det småskaliga kustnära fisket, och miljön är några huvuddrag i nya havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Målsättningen är att det nya programmet ska stärka de blå näringarna i Sverige, bidra till renare sjöar och hav samt öka utbudet av hållbart svenskproducerad sjömat till konsumenterna. Det innebär miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet inom alla typer av fisken och vattenbruk, i hela kedjan.

Målet med den gemensamma fiskeripolitiken är att stöden i programmet riktar sig mot specifika mål som har satts upp gemensamt i EU. Stöden ska också bidra till målen i EU:s strategier Den gröna given och Från jord till bord och till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet ska skapa mervärden för samhället och stimulera utveckling mot mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara och konkurrenskraftiga företag inom fiske, vattenbruk och beredning. Programmet ska också bidra till biologisk mångfald och hållbar förvaltning av haven.

I arbetet med stöden har Sverige arbetat utifrån några vägledande principer: mer fokuserat och färre antal stöd, stöden ska komplettera varandra och inte överlappa, fokus på småskaligt kustnära fiske och vattenbruk, miljöfokus, hantering av exceptionella kriser samt livsmedelstrygghet och ökat värde på produkter.

Text: TOBIAS PETTERSSON Bild: PIXABAY

Share