Ser ekonomisk potential

Med friare fiskvägar kommer Anders Rockler, här vid Svartåfors kraftverk, själv kunna erbjuda ett ännu bättre fiske för sina kunder.

Med friare fiskvägar kommer Anders Rockler, här vid Svartåfors kraftverk, själv kunna erbjuda ett ännu bättre fiske för sina kunder.

Det finns mycket att vinna genom ökad besöksnäring om åtgärder för friare fiskvägar genomförs. För Anders Rockler är frågorna om arter och deras livsbetingelser viktiga på många sätt och med friare fiskvägar kommer han själv kunna erbjuda ett ännu bättre fiske för sina kunder.

Anders Rockler visar runt vid Svartåfors kraftverk nedströms Odensfors och vid Kungskvarn uppströms Odens fors. Just Svartåfors är en viktig plats för att bygga fiskomlöp. Med en fri passage här skapar man direkt både lekvatten och vandringsväg.

Det finns dock alternativ till det i utredningen föreslagna fiskomlöpet och det tittar stipendiemottagarna på. I korthet är den södra istället för den norra sidan troligen som skulle passa bättre.
– Det skulle gå lättare att gräva där och markägarna är positiva till det, säger han.

Han visar den tänkta vägen för fisken. I kraftverksdammen ett stycke ovanför fördämningen går det in en liten vik som egentligen är ett utlopp från ett något mindre utlopp. Fisken når då uppströms, en mycket gynnsam sträcka till fördämningen vid Kungskvarn ovanför kraftverket i Odensfors.

Medan Svartån gör en krök leds vatten i en rak ränna till kraftverket Odensfors. I åns naturliga lopp finns några av de omtalade forsarna som gör att man får associationer till norra Sveriges laxvatten.

Är det såhär efter vattenkraftsutbyggnaden, hur var det då inte innan? Det är en syn som förklarar de äldre berättelserna om sportfisketurister från Skottland. Lite mer flöde och framför allt fisk så blir den här sträckan en sportfiskares dröm.

Att både Svartåfors och Odensfors är prioriterade förstås när man ser miljön. Räknar man även in vad man vinner längre uppströms är åtgärden än mer angelägen. I rapporten står också: ”Uppströms Odensfors kraftstation finns mycket stora arealer vattendrag, höga limniska värden och flera större biflöden. För att få en god utväxling av fiskpassage vid Svartåfors bör därför även fiskpassage vid Odensfors genomföras”. På sidorna av bron vid Kungskvarn syns äldre rännor för vandrande ål.

Kostnaden på sex miljoner för åtgärderna nämns här och var. Ingen vet riktigt säkert, men om man antar att siffran stämmer kan den ställas mot två och en halv gånger så hög potential.
– Skulle åtgärder genomföras i Malfors, Svartåfors, Nykvarn och Odensfors finns en ekonomisk potential på 15 miljoner inklusive besöksnäring. Det är inte bara fisket i sig som ger intäkter. Besökarnas logi, mat, inköp med mera skapar en ökad marknad. Kan fiskeresor dessutom kombineras med andra paket som exempelvis de populära matresorna ökar hela länets attraktivitet som besöksmål.

Han lyfter blicken österut längs Motala ström.
– Jag ser i Norrköping att mycket folk går i strömparken när det gjorts en ränna där. Jag vill ha lekande fiskar framför Louis De Geer. Det är fint laxfiske mitt i staden och man skulle kunna ha det naturligt istället för inplanterat.

Liksom Claes Wadsten nämner Anders Rockler den storöring som funnits i Vättern.
– Jag vill ha tillbaka den istället för inplanterad lax och att den ska bli naturlig i Motala Ströms vattenområde.

Anders Rockler driver Östanbäcks fiske nordväst om Västerlösa vid Svartån. För honom kommer ett fiskomlöp vid Odensfors troligen ha betydelse.
– På sikt vill jag helst se en vandringsväg ända till Sommen, men på sträckan finns ytterligare fyra kraftverk.
Den visionen ligger längre bort i tiden, men det man diskuterar nu gör att både harr och öring direkt kan bli aktuellt. Tänk att ha harrfiske vid Kaga, avslutar Anders Rockler.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share