Processen i Norrby går vidare

Nybyggnationen i Grebo går sakta men säkert framåt

Arbetet med den stora satsningen på nybyggnation i Norrby går sakta men säkert framåt.

ÅTVIDABERG (LT)

Under 2017 förvärvade Åtvidabergs kommun ett stort markområde i Norrby strax utanför Grebo. Där planeras det just nu för en stor nybyggnation av bostäder av olika slag. En arkeologisk undersökning har genomförts och nu diskuteras bland annat vägbygge och nedgrävning av elkabel.

När kommunen köpte fastigheten Norrby 1:19 på nästan 114 hektar vid sjön Ärlången i Grebo för 11,5 miljoner kronor var det kommunens största markköp någonsin. Exploateringen av Norrby är en storsatsning där det ska bli ett nytt bostadsområde med villor och lägenheter för 800 till 1200 personer. Det är en komplicerad process som kommer att ta sin tid att genomföra, men det rör sig åtminstone framåt, även om det inte går fort.

Nyligen hade kommunen en genomgång av arbetet med Norrby. Enligt presentationen befann sig processen i steg två av tolv som är Arbete med planprogrammet. Nästa steg blir Samråd om planprogrammet. Sedan ska det redigeras och beslutas om innan arbetet fortsätter med detaljplanerna.

Det kommer att ta flera år innan spaden kan sättas i marken för de nya bostäderna, men intresset är stort. Över 90 personer har anmält sig för att få mer information om möjlighet att få en framtida tomt i området.

En fråga som debatterats är hur vägen till det nya området ska dras. Fyra olika förslag har diskuterats. Det handlar bland annat om att hänsyn bör tas till vägstandard och till en naturklassad ek-allé. En annan fråga handlade om en kraftledning som planeras att grävas ner om ungefär två år. Detta är viktiga frågor och en lösning på dem är en förutsättning för att kunna gå vidare med övrig infrastruktur och byggnation i området.

I höstas fick Grebo besök från Stockholm av två arkeologer, Lars Andersson och Rebecka Jonsson. De skulle göra en första undersökning av området i Norrby. Nu har resultatet presenterats och dokumentet innehåller inte bara de fynd de gjorde utan även en katalog över undersökningar som tidigare gjorts i Grebo. Där kan man läsa:

”Vid utredningen framkom 50 stycken tidigare okända objekt samt 21 fyndplatser. Vidare har ett antal tidigare kända lämningar fått en ny bedömning och beskrivning, och i vissa fall en justerad rumslig utbredning. Av objekten har 24 stycken bedömts utgöra fornlämning, och 26 stycken övrig kulturhistorisk lämning.

Utredningen visar sammantaget att det inom planområdet finns välbevarade och sammanhållna kulturmiljöer, sannolikt från stenålder och framåt, vilka representerar flera olika aspekter och funktioner av mänsklig aktivitet.

Lämningarna utgörs bland annat av stensträngar, gravar, bytomter, boplatser, fornborg, husgrunder och förhistoriska skärvstenslager, samlade inom en relativt begränsad yta. Särskilt kan nämnas ett åkerimpediment med tidigare okända lämningar i form av en boplats och gravmiljö, preliminärt daterad till äldre järnålder”.

Handlaren i Grebo har erbjudit kommunen att köpa affären för att de lättare ska kunna planera för utbyggnaden av ortens centrala delar.

Vid en försäljning avser han dock att fortsätta hyra butiken, och skulle det inte bli någon försäljning finns planer på att istället renovera.

Det händer mycket i Grebo för tillfället och vi lär få återkomma till Norrbysatsningen fler gånger de kommande åren.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share