Politiker på grönbete med LRF

Samling på Ämtöholms gård

Jörgen Rolf från Mossebo fanns på plats och ordnade lunch till deltagarna. Hamburgare på vildsvin stod på menyn. På bilden syns även Erland Olauson (S), Marianne Svensson (KD), samt Sven-Inge Andersson och Helena Hägg (LRF), Martine Christensen Odenhall, sektorchef för Samhällsbyggnad och kultur, samt Anders Ek, denna dag främst representerande Södra.

VALDEMARSVIK (JB)

LRF i Valdemarsviks kommun bjöd in politiker och tjänstemän i kommunen till en träff på Ämtöholms gård. Syftet var att diskutera aktuella frågor och lyfta sådant som var viktigt för dem som var verksamma inom den gröna näringen.

– Vi i LRF:s kommungrupp vill ha en bra dialog med kommunens företrädare och tjänstemän. Det här är ett sätt att jobba med detta, säger Sven-Inge Andersson, ordförande i kommungruppen.

Han pekar vidare på att jordbruksföretagen är en viktig del av kommunens företagande, som både producerar livsmedel och sysselsätter många. Enligt Statistiska Centralbyrån fanns det 2016 228 företag inom den sektorn. Även om många är ensamföretagare, så genererar de arbetstillfällen, eftersom det köps in en hel del tjänster från andra företag i närområdet.

På Ämtöholm tog Eleonor Viik Hansen och hennes man Philip emot. De vallade bland annat runt deltagarna som fick bekanta sig med fåren och lammen.

På plats var även Anders Ek som denna dag företrädesvis var representant för skogsägarföreningen Södra. Han lyfte främst frågan om det problem med viltskador som finns inom skogsbruket. Med hjälp av planscher som föreningen tagit fram, pekade han på de stora ekonomiska konsekvenser viltbetningen åstadkommer. Inte minst gäller detta skador på tallen.

Emellertid har det under en följd av år planterats förhållandevis lite tall. På marker lämpliga för tall, har ofta gran planterats. Detta för att minska viltskadorna. Något som emellertid förändrats på senare år, då det på alla sätt är helt olämpligt med gran på tallmark.

Granen växer bra de första åren, men när den verkliga tillväxten av vedmassa ska vara som störst, avtar emellertid tillväxten. Jordens näringsinnehåll räcker helt enkelt inte till. Den minskade andelen tallplanteringar som ägt rum, innebär dessutom att betestrycket på den tall som ändå planterats blivit oerhört stort.

På plats vid Ämtöholm fanns även Jörgen Rolf som stod för lunchen. Vildsvinshamburgare grillades och deltagarna lät sig väl smaka. Råvaran kunde mycket väl komma just från Ämtöholm. Närproducerat alltså.

Diskussionen inne i uthuset som numera mest liknade en festlokal och där lunchen intogs, rörde en hel del viktiga frågor för landsbygden. Bland annat detta med bredband. Det är ju inte minst på landsbygden som fiberutbygganden är viktigast. För dagens lantbrukare är det helt nödvändigt med en snabb och stabil uppkoppling. Det är också avgörande för tryggheten för äldre, beträffande larm och annat som utvecklas på detta område.

En annan fråga som också lyftes var detta med att Trafikverket vill överföra ansvaret för allmänna vägar till enskilda fastighetsägare på landsbygden.

– Det är jättebra att komma ut på det här sättet för att kunna diskutera och för oss politiker få insikt i hur det fungerar i näringslivet, framhåller kommunalrådet Ted Starkås (S), som var en av dem som deltog i träffen.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share