Osämja största hindret för skifte

Risken för osämja mellan syskonen är det största hindret för att genomföra generationsskifte på gården. Majoriteten av alla gårdsägare i landet tycker att viktigaste faktorn vid ett ägarskifte är att det blir rättvist mellan barnen. Hälften tycker också att det är bland det viktigaste att den som tar över klarar att driva gården vidare.

Det visar en undersökning som LRF Konsult gjort i samband med kampanjen Gården byter ägare. Kampanjen är årligen återkommande med träffar runt om i landet där man går in närmare på familjens förutsättningar, ekonomi, skatt och juridik vid ett ägarskifte.

– Vi har en alarmerande åldersstruktur där Sveriges bönder blir allt äldre. Gårdsägarna har till följd av olika hinder väntat i det längsta med att lämna över till nästa generation. Men på senare tid har vi märkt ett starkt ökande intresse för generationsskifte. Det är viktigt att planera ägarskiftet utifrån vad som är lämpligt för familjen och företaget. Samtidigt är det viktigt att se till familjemedlemmarnas vilja och vad de anser är rättvisa, säger Katarina Wiklund, chefsjurist på LRF Konsult.

Något mindre viktigt tycker föräldragenerationen att den egna ersättningen är. Dryga 30 procent tycker att det är viktigt att man som överlåtare har tillräckligt mycket tillgångar över att leva på efter överlåtelsen. 35 procent tycker att det är viktigt att överlåta gården under sin livstid så att de själva kan få styra villkoren.

– Exempel på villkor som vi ser är hembud, inteckningsförbud, förbud att låna och att föräldrarna ska bo kvar på fastigheten under sin livstid. Det får stor påverkan på marknadsvärdet och begränsar utvecklingsmöjligheterna och är inget vi rekommenderar. Vem vill köpa en fastighet med de gamla säljarna kvarboende i mangårdsbyggnaden?

Bland dem som är på gång att överta en gård tycker de allra flesta, åtta av tio, att det viktigaste vid ägarskiftet är att ha en bra rådgivare. På andra plats med 63 procent i rankingen av de viktigaste faktorerna kommer att ”det ska bli rättvist mellan mig och mina syskon”.

Hälften av de svarande tycker att det är viktigt att överlåtelsen sker under föräldrarnas livstid så att de kan bestämma vid genomförandet av ägarskiftet. Något överraskande är kanske att det är färre, fyra av tio, som tycker att det viktigaste är att det blir ekonomiskt fördelaktigt så att det går att investera och utveckla gården.

– Både överlåtare och övertagare ser risken för osämja mellan syskonen som det största hindret för att genomföra ägarskiftet på gården. Därför är det viktigt att alla berörda diskuterar igenom ägarskiftet grundligt och får olika alternativ och dess konsekvenser genomlysta av någon sakkunnig. Ett generationsskifte är komplext eftersom en mängd faktorer påverkar skiftet, säger Katarina Wiklund.

Share