Optimism bland lantbrukare

Grönt näringslivsindex visar kraftig återhämtning i de flesta grenar

SVERIGE (JB)

2023 var ett svårt och tufft år för lantbruket. Det här året startar desto med positivt. Grönt näringslivsindex redovisar en stark återhämtning i fyra av fem delindex.

LRF:s konjunkturbarometer för det första kvartalet 2024 indikerar en viss optimism bland lantbruksföretagen. Av de fem branscherna Växtodling, Trädgård, Animalier, Skogsbruk samt Förädling och tjänster visar fyra delindex på en återhämtning. Endast Skogsbruket visar en, dock synnerligen blygsam, nedgång och landar ändå på en hög nivå.

Totalindex landar på 99,9 vilket indikerar en neutral syn på den framtida konjunkturen. Det är den högsta nivån sedan slutet av 2021.

Något att vara uppmärksam på under läsningen av rapporten är att den här angivelsen av det första kvartalet inte är facit för detta. Mätningen har genomförts vecka 1 till 5, alltså under första kvartalet. Totalt har 1 004 företag funnits i panelen och av dessa har 502 svarat.

Vid det här laget är nog alla besvärande medvetna om att 2023 kom att bli ett mycket tufft år för många jordbruksföretag. Enligt Jordbruksverkets preliminära beräkningar verkar det som att jordbrukets samlade företags inkomst halverades under 2023. LRF skriver också att det utöver detta tillkom många extrakostnader i form av ökande räntor.

Riktigt positivt är att synen på lönsamheten förbättras i alla delbranscher. Den var på ”alarmerande låga nivåer i slutet av 2023”. Förklaringen anges till största delen vara sjunkande kostnader för insatsvaror. Ändå är synen på lönsamheten fortfarande negativ och det säger LRF ”… förblir lantbruksföretagens största utmaning.”. Anna Karin Hatt, vd och koncernchef LRF kommenterar detta ytterligare:
– Precis som i resten av näringslivet är en god lönsamhet och ekonomisk stabilitet avgörande för att lantbruksföretagen ska kunna och vilja göra de investeringar som krävs, för att utveckla sina företag och bidra till en växande lantbrukssektor.”

Ser man på de fem branschernas respektive index och vad de betyder så uppvisar Växtodlingsindex störst ökning, från 60,7 till 84,4. Det stiger alltså med 23 punkter. Odlarna blickar framåt efter en, på många håll, katastrofal odlingssäsong 2023. Sjunkande priser på insatsvaror och förhoppning om ett bättre skördeår drar upp index.

Animalieindex stiger med tolv punkter från 82,2 till 94. Här anges minskade kostnader för foder och stabila avräkningspriser som skäl jämte en förhoppning om kommande räntelättnader. Sammantaget närmar sig branschen en neutral syn på konjunkturen.

Trädgårdsindex stiger med 11 punkter från 86,7 till 98. Bakom de här siffrorna finns att branschen kunnat planera inför säsongen med mer stabilitet i kostnaderna samt att man räknar med att få sina produkter sålda. Här ska dock nämnas att efterfrågan på krukväxter är lägre samt pressade priser på frukt.

Förädling och tjänsters index stiger från 101,4 till 108. Som en kommentar till siffror sägs att index lyfts av framför allt entreprenadföretag. ”Småskalig livsmedelsförädling är positiva till konjunkturen, men entreprenad väger tyngst. Hästföretagare är däremot negativa till konjunkturutvecklingen.”

Skogsbruksindex landar på 114, en mycket blygsam minskning från tidigare 115,1. Det är på samma höga nivå som under andra halvåret 2023. Trots den här minskningen är synen på lönsamhet i kvartal ett ”en all-time- high”, vilket beror på att förväntningarna på framtida prisutveckling är starkare än för ett år sedan.

Det är alltså en viss optimism bland lantbruksföretagen som återspeglas i årets första Grönt näringslivsindex. Fortfarande är dock ”spelplanen för lantbrukets ekonomi i många delar fortfarande osäker”.

Text: BO BÄCKMAN

Share