Ny ordförande för skärgårdssamarbete

Representanter från Sverige, Finland och Åland samlade till ett seminarium angående ”Skärgårdens landsbygdspolitik” i Norrköping.

NORRKÖPING (JB)

Nordiska skärgårdssamarbetet är ett samarbetsorgan mellan Sverige, Finland och Åland. Det är uppbyggt med en operativ tjäns – temannadel, samt ett råd bestående av politiker. Vid rådets årsmöte, som i år hölls i Norrköping, valdes Göran Gunnarsson (C) från Sverige, som dess nya ordförande. Själva seminariet öppnades sedan av Lars Nyberg, som är ordförande i tjänstemannadelen.

Organisationen har en anställd person och det är Annastina Sarlin, som är samarbetschef. Hon bor på en ö i Ålands skärgård.

En rad föreläsare från de olika intressenterna deltog. Nordiska skärgårdssamarbetet har en viktig funktion inte minst för erfarenhetsutbyte, utifrån de i grunden likartade förutsättningar som råder, men där främst politiska beslut innebär att spelreglerna ser olika ut.

En av punkterna var en föredragning av Landsbygdskommitténs slutbetänkande, som skulle föredras av Annika Andersson Ribbing, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet. Hon hade emellertid blivit sjuk och därför fick Christel Benfalk på länsstyrelsen i Uppsala rycka in med kort varsel.

En av utgångspunkterna för kommittén var att presentera en plan för en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd. Detta utmynnade i 75 generella och geografiskt riktade förslag, som enligt kommittén, samlat lägger grunden till en positiv utveckling i landsbygderna.

Det fanns bland seminariedeltagarna emellertid en hel del synpunkter på förslaget.
– Jag tycker att det är alldeles för mycket uppifrånperspektiv, det är staten som bestämmer, framhöll Göran Gunnarsson.
Han menar att detta är frågor som ska ligga på regional och lokal nivå.

Som en kontrast till detta står såväl Finland som Åland. Dan Backman, Näringslivsutvecklare på Ålands Landskapsregering, konstaterade att det råder närdemokrati på Åland, där det idag finns 16 kommuner med egna fullmäktige och styrelser. Men det förs också en debatt angående en kommunreform därstädes. Detta på Åland med 6 757 öar, varav cirka 60 är bebodda året runt.

I Finland finns sedan 1981 Skärgårdslagen. Denna lag ålägger staten och kommunerna att trygga näringarna, trafikförbindelserna, tjänsterna och miljön i skärgården. Detta framgick av den föredragning som hölls av Christell Åström, konsultativ tjänsteman på Jord- och Skogsbruksministeriet.
– Landsbygden är en oskiljaktig del av en nationella framgången för Finland, konstaterade Åström som också påpekade att det inte alltid handlar om pengar, utan mera att gå ifrån gamla mönster och tänka på ett nytt sätt.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share