Lokalt stora snöskador

Skadade träd kan locka granbarkborrar

Tung snö har orsakat brott på träd i delar av landet, något som kan leda till barkborreangrep.

SVERIGE (JB)

Tung snö som samlats i trädens kronor har orsakat snöbrott på skog i olika delar av landet. Den senaste tiden har även kraftiga vindar och stormbyar bidragit till skadorna.

Skadornas omfattning ser olika ut över landet och kan även variera inom ett område. För tillfället ser vi att det främst är norra Jönköpings och Västra Götalands län som drabbats samt kustnära områden i Västernorrlands län. Skogsstyrelsen kommer i nuläget inte att göra en inventering av skadeläget, även om enskilda markägare kan ha drabbats hårt.

– När vädret tillåter bör du som skogsägare gå ut och inventera eventuella skador på din skog. Se till att färska vindfällen och avbrutna granar upparbetas och tas ut ur skogen. Granar med stamdiameter över tio centimeter som blåst ner eller brutits av är mycket attraktiva för granbarkborrarna och måste därför tas omhand innan vårens svärmning kommer i gång, säger Lennart Svensson, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Enligt de regler som finns i skogsvårdslagen för bekämpning av skadliga insekter måste virket vara ute från skogen och levererad till industri före 1 juli inom bekämpningsområdet i södra Sverige och 15 juli i norra Sverige.

Max tre kubikmeter rått granvirke per hektar får lämnas kvar inom bekämpningsområdet för granbarkborre och 5 kubikmeter per hektar i övriga Sverige.

Tänk på att det är farligt att vistas i skog med omfattande skador. Arbeta aldrig ensam i skadad skog och håll avstånd från farliga träd och rotvältor. Du bör anlita professionella utförare för att ta om hand och upparbeta skadade träd vid omfattande skador, fortsätter Lennart Svensson.

Vid upparbetning av skadad skog är det också viktigt att ta hänsyn till fridlysta arter och att ta miljöhänsyn till vatten, nyckelbiotoper, kulturmiljöer och stigar. På lämpliga platser kan du lämna ett antal skadade träd och du bör i möjligaste mån lämna de skadade träd som tidigare lämnats av miljöskäl vid avverkning.

Källa: Skogsstyrelsen

Share