Insatser för biologisk mångfald

Mindre växtskyddsmedel vanligaste insatsen

Sju av tio bönder jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden. Det visar en rapport från undersökningsföretaget Landja. Bild: LRF

SVERIGE (JB)

Frågan om biologisk mångfald är avgörande inte bara för att ha fungerande jordbruk utan för planeten i stort. Och det är lantbrukarna som går i bräschen. En undersökning visar att… landets lantbrukare gör över 80 000 åtgärder för ökad biologisk mångfald.

FN:s COP-konferens om biologisk mångfald påminde världen om behovet av att fler konkreta åtgärder görs för växter, djur och fåglar. Som en del i förberedelse för ett ökat proaktivt arbete för biologisk mångfald har LRF låtit göra en undersökning bland lantbrukare. Undersökningen från företaget Landja visar att många åtgärder görs på gårdarna och det är stor variation i vad som görs från blomremsor för pollinerare till mellangrödor för ökad biologisk mångfald i marken och förbättrad jordhälsa.

Lantbrukarna drar sig inte heller för att göra mycket arbetsamma åtgärder som att restaurera igenväxta betesmarker och slåtterängar.

En klar majoritet, sju av tio bönder, jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden.
– Det motsvarar drygt 40 000 lantbrukare. De gör redan eller tänker göra i medeltal två åtgärder var för biologisk mångfald under växtodlingssäsongen 2023. Det är goda nyheter för fåglar, insekter och växter, säger LRFs hållbarhetsexpert Markus Hoffman.
– Arbetet för biologisk mångfald är prioriterat hos våra medlemmar. Det har vi också sett genom Greppa Näringen där en ny gårdsrådgivning om biologisk mångfald blivit mycket uppskattad.

Undersökningen visar också att det är vanligare att heltidsföretagare med större åkerarealer har vidtagit eller planerat åtgärder för biologisk mångfald jämfört med de som jobbar mindre än halvtid och har 10-20 hektar åker.

Resultaten är i överensstämmelse med en liknande undersökning utförd av Jordbruksverket där större gårdar visade sig göra fler åtgärder mot näringsläckage och övergödning.

Den vanligaste åtgärden, som görs av var tredje lantbrukare, är minskande av växtskyddsmedel som innebär risk för pollinerade insekter och att hålla sina djur på beten.

Greppa Näringen presenterade nyligen sitt nöjdhetsindex över de gårdsrådgivningar om hållbarhet som erbjuds. Där visade det sig att ”Biologisk mångfald i åkerlandskapet” var den mest populära av alla rådgivningar bland lantbrukarna.

De som i störst utsträckning utför någon av åtgärderna för att öka den biologiska mångfalden är lantbrukare yngre än 40 år, större djurhållare, heltidslantbrukare och de med mer än 50 hektar åkermark. De minst vanliga åtgärderna för biologisk mångfald är lärkrutor, lähäckar och våtmarker som görs av var tjugonde lantbrukare. De är vanligare i de södra slättbygderna. Det finns inte behov av alla åtgärder på alla gårdar eftersom odlingen skiljer sig åt.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share