Har tillhört samma jaktlag i 50 år

Lars-Åke Eriksson med ”jubileumsälgarna” som han lyckosamt kunde fälla den 29 oktober.

Lars-Åke Eriksson med ”jubileumsälgarna” som han lyckosamt kunde fälla den 29 oktober.

ÅTVIDABERG (JB)

Lars-Åke Eriksson, numera pensionär, född och uppvuxen i Berg utanför Åtvidaberg hade en historia att berätta som präglat hela hans vuxna liv. Det handlar om jakt och då specifikt jakt på älg med stor kontinuitet under ett halvt sekel.

– Jag minns och vet att jag började jaga redan 1960 då jag bara var 15 år men så var det på den tiden på landsbygden, berättar Lars-Åke.

Han fick delvis sina första insikter i jakt av främst två personer, Erik Karlsson och hans son Rudolf Karlsson även kallad ”Rulle Wester”. Det var lärospår som han haft nytta och glädje av senare i livet när det handlar om jakt.

Förutsättningarna fanns dels i Berg där Lars-Åke växte upp men även i Mosshult och Stora Ved genom bekanta och släktingar. Här fanns markerna där viltet strövade fritt och jakten var en viktig del i vardagen. Det var naturligt att engagera sig i jakt.

– Jag ville komma med i samma älgjaktlag som min styvpappa Erik varit med i och som senare även hans son Sigvard Eriksson ingått i under många år. Att få jaga hade då blivit ett stort intresse, förklarar Lars-Åke.

Möjligheten att få komma med i gemenskapen uppstod 1967 då man i jaktlaget behövde någon som hade kunskaper i slakt och styckning av älgar, den som stått för den uppgiften i jaktlaget under många år, Ivar Edenblad, började bli till åren kommen. Från detta år blev Lars-Åke Eriksson medlem i jaktlaget med namnet Mosshult/Stora Veds älgjägare och det är han fortfarande och fortsätter så åtskilliga år till om hälsan tillåter. Sedan 1996 är han dessutom ordförande i jaktlaget.

Under de tre första åren i jaktlaget slaktade och styckade Lars-Åke och Ivar Edenblad alla älgar tillsammans, på så sätt kom Lars-Åke in i rutinerna på ett bra sätt.

Från och med år 1970 har Lars-Åke slaktat och styckat varenda älg som jaktlaget skjutit och det handlar om minst 300 älgar. Några få älgar har varit otjänliga som föda av olika orsaker och fått kasseras men minst 300 älgar handlar det om och det är nog förmodligen ett svårslaget rekord.

Under de första åren slaktade och styckade man älgarna i en lokal som fanns hos Torsten Carlsson som haft lanthandel i Mosshults by. 2004 byggdes och inreddes en ny slaktbod i Stora Ved med en bruttoarea på 60 kvadratmeter där ett kylrum utgör 20 kvadratmeter.

I den nya slaktboden har man gott om utrymme och ändamålsenlig utrustning för slakt och styckning. Där finns naturligtvis Eltenfer som underlättar arbetet med att flå djurkropparna. Sedan många år så styckas allt till benfritt vilket kräver sin styckare men är till fördel när köttet ska fördelas och senare tillagas.

Förr var jakten i allmänhet och även jakten i Mosshult och Stora Ved inte så organiserad som den är idag. Intresserade markägare och utomstående bekanta med markägare jagade först och främst småvilt men även älg när sådant fanns att jaga. Vid älgjakten var det nödvändigt att vara närvarande annars fick man inte del av älgköttet. Det var förenat med svårigheter att fördela köttet på ett någorlunda rättvist sätt. Nya tider kom med ny syn på hur jakten skulle organiseras avseende regler inom jaktlaget och relationen till markägarna.

Vid den förändringen fick jaktlaget sitt nuvarande namn, Mosshult/Stora Veds älgjägare, och jaktlaget fick sina stadgar som bland annat säger att man måste ansöka om att få bli medlem i jaktlaget. Eftersom stadgarna satt ett maxantal till 25 och man idag är 24 medlemmar så får en intresserad person som skulle vilja bli medlem i jaktlaget finna sig i att vänta en obestämd tid. Dessutom bör vederbörande vara accepterad av alla i jaktlaget för sina kvaliteter som människa och jägare.

– Att stadgarna säger max 25 medlemmar har koppling till en kortlek, vilket kan vara förbryllande för en utomstående. Det hänger samman med att vi har 13 fasta pass att besätta vid jakt och en färg i kortleken har 13 kort från esset till kungen, det är praktiskt när man ska lotta ut passen till skyttarna. De som inte fick sitta på pass får agera drevkarlar och till nästa såte blir det ombytta roller, förklarar Lars-Åke.

Lars-Åke berättar att sedan 1967 då han kom med i jaktlaget så har ackumulerat under åren funnits 56 jaktlagsmedlemmar. Idag är Thord Nåhd in jaktledare och när det är dags för jakt så gäller anmälningsplikt om man ska delta eller ej för att underlätta för jaktledaren att organisera och genomföra jakten.

Dagens jakter handlar enbart om att jaga älg och så har det alltid varit. Jaktmarken på cirka 1200 ha arrenderar jaktlaget av den ägarförening som företräder markägarna medan allt styckat kött tillfaller medlemmarna i jaktlaget som årligen betalar medlemsavgift.

I jaktlaget, Mosshult/ Stora Veds älgjägare, finns idag fyra medlemmar som varit med under lång tid. Förutom LarsÅke Eriksson som firar 50 års jubileum som medlem finns två bröder Bertil och Göran Tillmar och Rune Nåhdin. Bertil och Göran Tillmar har sina rötter i Stora Ved men är sedan många år bosatta på Dahla i Grebo socken som de äger tillsammans med sina barn. Bertil Tillmar firar också 50 år medan brodern Göran Tillmar och Rune Nåhdin kan fira 54 års medlemskap. Göran Tillmar var dessförinnan drevkarl i sex år. Rune Nåhdin är bosatt på släktgården i Stora Ved och är far till jaktledaren Thord Nåhdin. Rune Nåhdins framlidne bror Astor Nåhdin var jaktledare under perioden 1968 till 2003. Han hade stor betydelse för tillkomsten av den genomförda moderniseringen av jaktlagets organisation men avled tyvärr allt för tidigt 2007.

Lars-Åke Eriksson konstaterar att lägger man samman alla år som de fyra veteranerna varit medlemmar i samma jaktlag och jagat älg så blir det 208 år vilket nog är rätt unikt och respektingivande.

Lars-Åke Eriksson har ensam i sitt jaktlag och förmodligen även jämnfört med de flesta andra jaktlag ett oslagbart rekord.
– Ja, jag har varit närvarande alla utlysta älgjaktsdagar under dessa 50 år även om man känt av mindre krämpor några gånger men jag har varit envis med att nå målet, berättar Lars-Åke nöjt.
Intresset för älgjakt finns av förklarliga skäl också hos Lars-Åkes två söner Stefan Träskman och Fredrik Eriksson som nu är med i jaktlaget.

Första älgjaktsdagen i år fick två av de fyra omnämnda nedlägga var sin älg, Göran Tillmar en kalv och Rune Nåhdin en kviga. Lars-Åke Eriksson skulle heller inte bli lottlös jubileumsåret för lördagen den 29 oktober kunde han komplettera året med att nedlägga en pinntjur och en kalv.

Ur den statistik som Lars-Åke upprättat kan man utläsa många fakta och bland dessa topp tre när det gäller nedlagda älgar under dessa 50 år. På första plats med 22 älgar tronar Bertil Tillmar med broder Göran på andra plats med 16 älgar och på tredje plats Rune Nåhdin med 13 älgar.

Lars-Åke Eriksson ligger hack i häl på 12 fällda älgar och han kommer säkert att få flera möjligheter att avancera i den statistiken kommande år. Han skulle vilja slippa uppgiften att vara den ansvarige för slakten som han varit i 50 år.

Historien kan kanske upprepa sig, att någon med efterfrågad kompetens ansöker om medlemskap i jaktlaget och en plats finns enligt stadgarna.

Text: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM
Bild: LARS-ÅKE ERIKSSON

Share