Garanti vid skogsavverkning

VALDEMARSVIK (JB)

Södra har för att värna om marken och miljön infört en markskoningsgaranti i samband med att det tecknas slutavverkningsuppdrag med en skogsägare. Denna innebär att om det blir mer än 25 centimeter djupa sammanhängande spår på en sträcka av 50 meter, så ska basvägarna återställas i ursprungligt skick.

– Från vår sida är det ett misslyckande om vi måste laga. Vi jobbar för att undvika skador, säger Andreas Johansson, områdeschef på Södra skog med placering i Linköping.

Den här garantin gäller vid slutavverkningar, inte i samband med gallringar. Det är också en klausul som inte går att välja bort, utan den är tvingande för Södra. Det viktigaste instrumentet för att undvika markskador är planeringen av avverkningarna.

– Vi kan i vår planering lägga in de olika objekten när det passar bäst och klassar dem utifrån en bärighetsskala i tre nivåer, där nivå ett innebär att det går att köra när som helst, medan nivå tre kräver att det är torrt, framhåller Johansson.

I det fallet är det såväl markens allmänna bärighet som väderleken som vägs in i bedömningen. Både Miljömålsberedningen och Skogsstyrelsen lyfter frågan om markskador som en viktig fråga för skogsbruket. Markskador är också sådant som det riktas kritik emot, inte minst från allmänheten och från alla som på olika sätt vistas i skog och mark.

– De negativa miljöeffekterna av och de starka reaktionerna på sönderkörd mark gör att vi nu satsar ännu hårdare än tidigare på att köra utan allvarliga skador i våra slutavverkningar, säger Södras skogschef Göran Örlander, på deras hemsida.

Sedan 1 december 2014 gäller garantin vid utkörning av gagnvirket, risskotning, flisning samt markberedning, under förutsättning att detta kontrakterats vid ett och samma tillfälle.

Nu har det varit en både kall och blöt vår och försommar och det har självfallet funnits risk för att körskador skulle uppstå. En person har hört av sig till Jordbrukaren för att påpeka att omfattande körskador har uppstått vid skotningen på en fastighet i Valdemarsviks kommun.

Bilderna från basvägen som använts för att köra ut virket och riset, ser inte vacker ut.
– Vi åtgärdar inte en väg förrän vi har slutfört uppdraget och eventuell markberedning är utförd, säger Andreas Johansson.

Det har skett slutavverkning på ett område omfattande totalt tre hektar och det återstår fortfarande markberedning. Detta ska ske med grävmaskin och så kallad högläggning. Markägaren uppger att när detta arbete är klart så ska basvägen återställas, i enlighet med markskoningsgarantin.

Ett problem i sammanhanget är emellertid att de djupa spåren kommer att ta tid att läka, även om det ser jämt och fint ut sedan själva återställningsjobbet är utfört. Packningsskador i botten på spåren gör att vatten inte sjunker undan, utan det finns risk att det ändå blir bottenlöst.

– Man får tro att det blir så att det går att gå fram i alla fall, säger markägaren.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share