Framtidens stadsdel växer fram

Innovativ, spännande arkitektur i Inre hamnen, Norrköping

Hela Inre hamnen är en byggarbetsplats där intresserade Norrköpingsbor kan se hur stadens nya stadsdel växer fram.

NORRKÖPING (JB)

Det har varit många steg i processen för skapandet av framtidens stadsdel Inre hamnen, Norrköping.

Åtta byggherrar har tillsammans med Norrköpings kommun arbetat fram den gemensamma målbilden för Inre hamnen.

En av de som varit med är kommunens landskapsarkitekt Elisabet Manfred.
– Det är fantastiskt roligt att få vara med under den här resan där ledord som urbant, mångfacetterat, banbrytande och ansvarsfullt följt med under hela processen.

Förbipasserande på Hamnbron kan nu skönja Kanontorget, entrén till Inre hamnen som i stort sett är färdigbyggt.

Förhoppningsvis är torget helt klart i mitten av december. Då har passagen över Packhusgatan förbättrat säkerheten för gående och cyklister. En bullermur är uppsatt mot Packhusgatan så miljön nere vid hamnen ska bli lite tystare.

När etapp ett är klar kommer det finnas bostäder med cirka ettusen lägenheter där boytorna varierar. Går allt efter planerna är lägenheterna som kommer bli både bostadsrätter och hyresrätter inflyttningsklara år 2023.
– Något som är roligt och lite annorlunda är kanalerna som ska byggas mellan de små öar som husen ska byggas på. Det blir som ett litet Venedig. Kanalerna kommer fylla en viktig funktion för mikroklimatet, dagvattenhantering och inte minst bidrar det till att skapa ett attraktivt område.

Kanalernas olika karaktärer ger området omväxlande miljöer där kajerna erbjuder möjligheter att komma ner till vattnet. Mindre båtar och kajaker kommer kunna lägga intill vid kajerna och lägenheterna mot vattnen kommer få egen liten brygga där de kan ha sin kajak.

Badplatsen i anslutning till Strömmen kommer bli Inre hamnens hjärta där de publika huvudstråken, kajstråken och parkstråken möts i en grön stadsdelspark. Där kommer finnas ett litet strandbad ner i kanalerna, främst för de mindre barnen som ska känna sig tryggare när de badar, berättar Elisabet.
– Under första etappen kommer de förändringar som sker bli tydligt synliga. Kajen ska rustas upp och kajpromenaden byggs som blir ett allmänt promenadstråk.

Målsättningen är att området ska locka till sig allmänheten. Det här blir inte enbart en plats för boende i området. Här kommer finnas restauranger, kaféer, gott om sittplatser och cykelparkeringar. Turbåten som under sommaren kört från andra sidan Strömmen ut till Kolmården har redan nu visat sitt intresse att få bli stationerad på den här sidan istället för på den andra.

Inne i området kommer det finnas ett stort öppet torg där det kan anordnas olika event och aktiviteter, fortsätter Elisabet.

För att skapa en stor variation i området har byggherrarna som ska bygga bostadshusen inte fått ett helt kvarter utan bara en del av kvarteren så inte alla hus ska se likadana ut.

I arbetet med Inre hamnen har det funnit med sex temapunkter. Levande stadsmiljö, aktiv stadsdel, hållbart resande, ekosystemtjänster, resurseffektivitet och innovativ arkitektur.
– Inom mitt område som landskapsarkitekt kan jag orda om ekosystemtjänster. Vi har klimatförändringar därför är det viktigt att bygga en hållbar miljö. Vi vet att det kommer bli vattenförändringar och måste därmed ta med i beaktande när det byggs hus på det här sättet att vattennivån på sikt kommer höjas.

Viktigt är att få in mycket grönt eftersom vi hårdgör mer ytor. Träd och grönstrukturer ger skugga, ett tydligt exempel på det är förra sommarens hetta. Då gjordes mätningar som visade en temperaturskillnad på tio grader i de områden i Norrköping som har mycket träd.

Därför kommer vi försöka få in så mycket träd som möjligt i området. Det kommer också finna så kallade regnbäddar som tar hand om regnvatten. I regnbäddarna ska det planteras inte bara träd utan även växter som har en stor volym att ta emot regnvattnet. Vattnet kan fördröjas i regnbäddarna innan det leds vidare till ledningssystemet som då inte blir så hårt belastat.

Planteringarna kommer ha en rik variation av växter som på så sätt främjar den biologiska mångfalden genom pollinering och fröspridning. Vem vet, kanske det kommer upp några bikupor på en del hustak, gissar Elisabet.

Etapp ett kommer ha en yta av 80 000 kvadratmeter och när hela Inre hamnen är klart stannar ytan på 130 000 kvadratmeter. En fantastisk plats där utgångspunkten är en gamma hamnmiljö och där arkitekturen genom Norrköpings historia blir modig, innovativ och högkvalitativ.
– Jag har inte hört någon som motsatt sig den nya framtida stadsdelen. Tvärt om, medborgarna har visat stort intresse även från de som inte tänker bo här. Inre hamnens utveckling kommer att bli en förlängning av den fina stad Norrköping redan är.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share