Fiskvägsstudie gav stipendium

Forsarna nedan fördämningen vid Kungskvarn uppströms Odensfors skulle kunna bli en perfekt plats för ädelfisk och sportfiske.

Forsarna nedan fördämningen vid Kungskvarn uppströms Odensfors skulle kunna bli en perfekt plats för ädelfisk och sportfiske.

MOTALA (JB)

Åke Wester, Claes Wadsten, och Anders Rockler, hade länge haft övertygelsen om att det både går och är önskvärt, för att inte säga krävs, att göra något åt fiskens villkor i Motala ström och i Svartån.

Vattenkraftverken har effektivt hindrat arter från att leka och därmed deras bestånd. Med någon form av vägar för vandrande fisk kan både sportfiske samt hotade arter både gynnas och återkomma. Initiativet till det Leaderfinansierade pilotprojektet kom just från nämnda trio. Utredningen har sett till hur vattenkraft och miljö ska kunna samexistera.

Vattenkraften har genom århundraden haft en given plats för utvecklingen i Sverige. Historiskt har det strömmande vattnet utnyttjats till kvarnverksamhet, sågar, i bruksmiljöer med mera. Under 1900-talet har elproduktionen genom vattenkraft blivit betydande.

Idag produceras fortfarande 45 procent av landets energi av vattenkraft. Som reglerkraft i elsystemet har den klimatvänliga vattenkraften en avgörande betydelse. Dessutom kan man med denna reglera de väldiga vattenflöden som uppkommer vid översvämningar.

Baksidan av vattenkraften är den negativa påverkan på vattenmiljöerna som den för med sig i form av fragmentering, vandringshinder och förändringar av naturliga flöden. När strömvatten tar formen av mer sjölik miljö så stör det vandrande fisk och andra arter.

Med Hushållningssällskapet som sammanhållande och fiskkonsulenten, Ola Helmersson, som projektledare påbörjades projektet med Sweco som utförde undersökningen. Utredningen togs fram för att vara ett neutralt diskussionsunderlag för att ha något att diskutera utifrån. Den säger alltså inte ”Gör så här!”.

Projektet blev årets Leaderprojekt i Folkungaland. Det och resultaten har uppmärk-sammats även av andra:

Motala kommuns miljöstipendium för 2015 om 15 000 kronor tilldelas Åke Wester, Claes Wadsten och Anders Rockler med motiveringen:

”En omfattande förstudie för fria fiskvandringsvägar i Motala ströms avrinningsområde är nu färdigställd av Sweco med Hushållningssällskapet Östergötland som projektägare. Det var Åke Wester som tog initiativet till projektet och tillsammans med Anders Rockler och Claes Wadsten, utökade de idén att omfatta både Motala ströms huvudfåra samt Svartån upp till Mjölby.

De tre har med ideellt arbete gjort en avgörande insats för att bistå projektledaren med att driva projektet framåt. Förstudien är ett neutralt och sakligt diskussionsunderlag inför det fortsatta arbetet med att komma tillrätta med de vandringshinder som har stor negativ påverkan på djuroch växtlivet i våra vattenmiljöer. De har arbetat i samråd med myndigheter och berörda vattenkraftbolag. De har beskrivit varje hinder som finns längs vägen. Hur man kan göra för att få en väg runt om, uppskattade kostnader och hur mycket energi man förlorar från kraftverken. Åtgärder som föreslås i studien bidrar också till att återskapa naturmiljöer. Materialet ska fungera som en kunskapskälla och utifrån den kunna göra prioriteringar och sunda överväganden i alla olika ambitioner, de föreslagna alternativen syftar till att uppnå en maximal verkan av åtgärderna utifrån ekonomiska och samhällsmässiga ramar.”

Stipendiemottagarna har planer på något motsvarande en bushresa, den som genomfördes i höstas för att se på igenväxande landskap. Nu handlar det förstås om vattenmiljöer.
– Vi har ett projekt på gång den 21 april, att ta ut politikerna från Norrköping, Motala, Mjölby och Linköping. Det blir föredrag och besök vid Norrbyströmmen, en anläggning där fisk lekte redan första åren.
– Vi åker till Malfors och Svartåfors. Senare på Konsert och kongress blir det middag och diskussion samt utställning. Under kvällen öppnar vi också för allmänheten.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share