Ett årtionde med allt bättre naturhänsyn

Södra gör varje år ett grönt bokslut. Interna revisorer kontrollerar då hur drygt 150 föryngringsavverkningar och lika många gallringar lever upp till skogscertifieringssystemen PEFC:s™ och FSC:s® krav på generell hänsyn vid slutavverkningar och gallringar.

Naturhänsynen i Södras föryngringsavverkningar och gallringar har haft en positiv utveckling under det senaste årtiondet och ligger nu stadigt på en hög nivå. Det visar företagets gröna bokslut.

– Det är glädjande att se att vi över lång tid kan ligga på höga nivåer, speciellt med tanke på de extrema väderförhållanden vi behövt hantera under perioden. Resultaten från hela 10-talets gröna bokslut tyder på att vi genom att arbeta systematiskt kan utveckla en god naturhänsyn i samband med de skogliga åtgärderna, en utveckling vi vill ska fortsätta även under nästa decennium, säger Klara Joelsson, ekolog i Södra.

De föryngringsavverkningar och gallringar som ingår i det gröna bokslutet bedöms på ett antal parametrar som sammantaget ger åtgärden godkänt eller inte godkänt. De senaste tio åren har andelen godkända slutavverkningar och gallringar stadigt ökat och sedan 2015 har de legat stabilt över 90 procent. —Några exempel på parametrar som bedöms i det gröna bokslutet är: Att spara och gynna kantzoner mot vattendrag, våtmarker och öppna jordbruksmarker Att lämna död ved för att gynna de arter som är beroende av den Att ta hänsyn till mark- och vattenpåverkan vid körning i skogsmark

– På alla dessa punkter har Södra förbättrats under årtiondet, även om viss mellanårsvariation förkommit. Sedan några år tillbaka arbetar vi till exempel med särskilda åtgärder för att förebygga skador på mark och vatten i samband med såväl slutavverkning som gallring och lämnar en markskoningsgaranti när dessa tjänster utförs åt skogsägarna. Detta har lett till minskade körskador på skogsmarken, säger Klara Joelsson.

– Under nästa decennium kommer vi bygga vidare på vår goda grund och fortsätta jobba aktivt med hänsynsarbetet. Det finns alltid områden där vi kan bli bättre, och vi ska se till att bibehålla eller höja kvalitén i de aspekterna där vi redan är starka. Bland annat kommer vi ha en riktad insats mot kulturmiljöer, där vi ser ett behov av att höja kvalitén. Ett bra hänsynstagande är ett ständigt pågående arbete, säger Klara Joelsson.

Share