Bra resultat för Moelven

Under 2017 tjänade Moälven 420 miljoner NOK. Det är en förbättring av rörelseresultatet med 125 miljoner NOK jämfört med föregående år.

Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA, är mycket nöjd med fjolåret och säger att resultatförbättringen beror på en kombination av en effektivare verksamhet och goda internationella marknadsförutsättningar.

Rörelseintäkterna ökade med 4,5 procent till 10 768 miljoner NOK sammantaget under året(10 310 NOK under 2016), medan den under sista kvartalet ökade med 12 procent till 2 709 miljoner NOK (2 416).
– Omsättningen under fjärde kvartalet var betydligt högre än under samma period föregående år. De främsta orsakerna är höjda priser på industrivirke, tillfredsställande aktivitet inom byggvaruhandeln i Skandinavien samt högre aktivitetsnivåer inom produktområdena byggmoduler och limträ. Rörelseresultatet för kvartalet blev hela 125 miljoner NOK (24) och rörelsemarginalen förbättrades till 4,6 procent (1), säger Kristiansen.

Kristiansen säger att koncernen har levererat i enlighet med de strategiska måltal som koncernen har satt upp.

– Nettoräntebärande skulder uppgick till 761 miljoner NOK (1 027) vid årsskiftet. Vi har ett eget kapital på 41,5 procent och en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 14,2 procent. Det är en tydlig förbättring med 9,9 procent under 2016. Det ackumulerade rörelseresultatet före avskrivningar är 716 miljoner NOK (602).

Mina kolleger inom Moelven har all anledning att vara nöjda med insatsen, säger Kristiansen. 
Koncernchefen säger att Moelvens sammansättning, med divisioner som påverkas olika av konjunktursvängningar och enheter som är verksamma på olika marknader, ger ett bra utgångsläge för ytterligare förbättringar. 

– Dessutom kommer det pågående programmet för driftsförbättringar och omstrukturering av koncernen att fortsätta i oförminskad omfattning.

Programmet har bidragit och kommer att fortsätta bidra till ökad lönsamhet i koncernens underliggande verksamhet. Vi har en solid och långsiktig likviditetstillgång som är tillräcklig för att kunna utveckla koncernen enligt strategiplanen, säger Kristiansen.
Bildtext: Resultatförbättringen beror på en kombination av en effektivare verksamhet och goda internationella marknadsförutsättningar.

Share