Bli ägare till en välskött skog

KRÅNGESTAD 6:2 – Ett skogsskifte utan bebyggelse

Skogsskiftet Krånge stad ligger i Gammalkil, Linköpings kommun, är obebyggt och omfattar totalt 37,4 hektar, varav 35,1 hektar produktiv skogsmark. Tall är det dominerande trädslaget och virkesförrådet uppskattas till 7 484 skogskubik. Här kan du jaga bland annat älg, vildsvin, rådjur och annat småvilt, jakten tillfaller köparen 2019-07-01.

Försäljningsobjektet kommer att avstyckas alternativt fastighetsregleras till köparens fastighet. Enligt den nyupprättade skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarken till 35,1 hektar och virkesförrådet till 7 484 skogskubik eller 213 skogskubik per hektar. Tall är det dominerande trädslaget med 58 procent följt av gran och löv som utgör 40 procent respektive två procent.

Medelboniteten beräknas till 7,4 skogskubik per hektar och år. I gallringsmogen ålder finns cirka 3 100 skogskubik och sammanlagt cirka 4 200 skogskubik är slutavverkningsbart. För att uppnå kraven för FSCcertifiering ska minst fem procent av den produktiva skogsarealen avsättas för naturvård, antingen som Naturvårdorört (NO) eller som Naturvårdskötsel (NS).

På skiftet har totalt 2,4 hektar klassats som NS. Detta ger en total andel naturvård på 6,8 procent, och certifieringskravet är därmed tillgodosett. Vägarna till skiftet är gemensamma och har det utförts någon åtgärd i skogen så har respektive ägare återställt vägen. Ägarna har lämnat in ansökan om avstyckning från Linköping Krångestad 6:2. Inga pantbrev eller andelar i Valkebo häradsallmänning kommer följa området.

Möjlighet finns att ändra ansökan till en fastighetsreglering vid ett senare tillfälle om du önskar det. Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. Fakta försäljning av Krångestad: Försäljningsobjektet säljes genom öppen anbudsgivning, det innebär att intressenter som inkommit med skriftligt anbud får veta nivå på högsta anbud samt antal ingivna anbud.

Anbud ska inges skriftligen via email eller post, även bankreferens eller motsvarande ska lämnas. Eventuella villkor från anbudsgivare ska framgå av anbudet. Efter anbudstidens utgång vidtar slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända, anbudsgivare som inkommit med anbud och vill vara med. Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna.

Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling. ID-kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till Lag om åtgärder vid penningtvätt. En förteckning över anbudsgivarna och samtliga lämnade anbud kommer att överlämnas till den slutlige köparen.

Tio procent av köpeskillingen erläggs som handpenning vid kontraktstecknandet. Resterande belopp erläggs på tillträdesdagen. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning med mera och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Text: HELENA KARLSSON Bild: AREAL

KORTA FAKTA KRÅNGESTAD 6:2
Areal: Skogsfastighet om 37
hektar iLinköpings kommun.
Prisidé: 4 500000 SEK
Ansvarigmäklare: Magnus Jansson, Areal Linköping.

Share