800 energikartläggningar

Energikollen hjälper lantbruksföretag att spara energi

Målgruppen för Energikollen i Greppa Näringen är djurgårdar med minst 25 djurenheter.

SVERIGE (JB)

Under åren 2012-2017 genomfördes närmare 800 energikartläggningar i Greppa Näringens regi. En sammanställning av energikartläggningarna finns nu tillgänglig i en kort rapport och en längre version.

En typisk energikartläggning med åtgärdsförslag hittar besparingar motsvarande 10-15 procent av den totala energianvändningen i företaget. För samtliga genomförda rådgivningar inom alla produktionsinriktningar är de tre vanligaste förslagen på åtgärder; tillämpa sparsam körning, förbättra styrningen av olika typer av utrustning och att byta till LED-belysning.

För mjölkgårdar är även råd om förkylning av mjölk och värmeåtervinning från mjölkkylning vanliga råd. De tre vanligaste åtgärderna motsvarar i snitt sex procent av företagets energianvändning.

I Greppa Näringens regi har åtta procent av de lantbruksföretag som ingår i målgruppen för Energikollen genomfört en energikartläggning på sitt företag. Totalt har organisationen kartlagt 352 miljoner kWh energi under dessa rådgivningsbesök.

Hela lantbrukets årliga energianvändning är cirka 4 400 miljoner kWh vilket innebär att Greppa Näringen även kartlagt åtta procent av lantbrukets energianvändning.

Eftersom målgruppen för Energikollen i Greppa Näringen är djurgårdar med minst 25 djurenheter har man nått en större del av målgruppen än så. Om vi antar att de gårdar som ingår i målgruppen totalt använder 3 100 miljoner kWh har organisationen kartlagt så mycket som elva procent av målgruppens energianvändning.

Uppskattningen av målgruppens energianvändning har antagits från mediangårdens årliga energianvändning på 313 000 kWh.

Företag med hög energianvändning har generellt gjort energikartläggning i större utsträckning än företag med lägre energianvändning och det är därför troligt att Greppa Näringen kartlagt en ännu större andel av målgruppens totala energianvändning.

Energikartläggningar har genomförts i samtliga 21 län, men det är stor skillnad i både antal rådgivningar och i andel av målgruppen som organisationen har nått i de olika länen. Flest rådgivningar, 137 stycken, har genomförts i Skåne län följt av Östergötland och Västra Götaland med omkring hundra genomförda rådgivningar vardera. Antal upphandlade rådgivningar har varierat mellan åren med en topp på över 200 genomförda rådgivningar 2014.

Share