Vinden viktig källa till energi

Vindkraft får allt större roll när kärnkraften fasas ut

Vindkraftverk börja producera el redan vid så lite blåst som tre meter per sekund.

SVERIGE (JB)

Vindkraft är energi som utvinns ur vinden. En förnybar energikälla som finns naturligt tillgänglig. Vind är flödet av luft i atmosfären och det kommer alltid att blåsa – i olika styrka. Så här fungerar vindkraft.

I grund och botten drivs ett vindkraftverk av solen. Solens strålar värmer upp luften olika mycket på olika platser av jorden. Temperaturskillnaderna skapar olika lufttryck som får luften att röra sig från områden med högt tryck till områden med lågt tryck. Enkelt uttryckt börjar det att blåsa.

Vinden kan i ett vindkraftverk omvandlas till hundra procent förnybar energi.

Hur fungerar ett vindkraft verk?
När det blåser börjar vindkraftverkets vingar att snurra. Denna rörelse omvandlas till el i generatorn som sitter skyddad i maskinhuset, högst upp i tornet. Vindens rörelseenergi omvandlas på så sätt till elektrisk energi som genom elnätet leds vidare ut till slutanvändarna.

Ett vindkraftverk fungerar i grunden på samma sätt som en flygplansvinge. Vindturbinen verkar genom att lyftkraft alstras på dess rotorblad. Vingspetsarna rör sig cirka sju till åtta gånger vindens hastighet.

Ett vindkraftverk är verksamt över hela den yta som sveps av rotorbladen, och inte bara över själva bladytan, som endast uppgår till cirka tre procent av den svepta total – ytan. Detta gör vindkraftverk till en energieffektiv och materialsnål konstruktion, då energi utvinns även ur ”tomrummet”.

För att rotorbladen på ett vindkraftverk ska börja rotera behöver det blåsa minst tre sekundmeter, vilket brukar kallas måttlig vind. Det är ungefär så mycket vind som krävs för att en vimpel ska sträckas, en flagga lyftas eller för att tunna kvistar på ett lövträd ska hamna i rörelse.

Vindkraftverk börjar alltså producera el redan vid låga vindhastigheter upp till maximal vindhastighet som brukar vara kring 25 meter per sekund, vilket motsvarar full stormstyrka. Där tas vindkraftverken ur drift för att inte skada viktig utrustning.

Vindkraftverken omvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk energi. Vinden får vindkraftverkets vingar att rotera. Denna rörelse omvandlas till el i generatorn som sitter i maskinhuset högst upp i tornen. Därifrån leds elen vidare ut till elförbrukarna.

Varför så höga vindkraftverk?
Vinden ökar med höjden över marken, därför byggs höga vindkraftverk för att nyttja vinden optimalt.

Det blåser inte hela tiden. Samtidigt förväntar vi oss att det alltid ska finnas ström i eluttagen. Det behövs därför olika energikällor, som kompletterar varandra.

I ett kraftsystem som det nordiska, med en stor andel vattenkraft med betydande vattenmagasin, lämpar sig vindkraft särskilt väl.

Vid stark vind kan produktionen i vattenkraftverken minskas eller lagras till senare. Vindkraft kan även kombineras med kärnkraft och olika typer av värmekraftverk.

Vindkraft är framtidens energikälla
Vindenergin är en förnybar energikälla som i sin moderna form började utvecklas i mitten av 1970-talet.

Vindkraftutbyggnaden har gått kraftigt framåt i Sverige och idag är vi ett av de länder i Europa som har mest vindkraft i förhållande till den totala energiproduktionen i landet. I takt med att kärnkraften fasas ut förväntas vindkraft få en ännu större roll i vårt energisystem.

Stora markområden, goda vindförhållanden och en stabil, avreglerad elmarknad gör att Sverige har goda förutsättningar för att etablera storskalig vindkraft.

Källa: Holmen energi

Share