Vad menas med fossilfritt?

Projekt tar fram definition av vad termen innebär inom livsmedelskedjan

Ett samarbetsprojekt ska definiera vad fossilfritt betyder inom livsmedels- och lantbruksbranschen. Bild: SVENSKT SIGILL

SVERIGE (JB)

För att ett begrepp ska ha trovärdighet krävs en tydlig definition. En term som hittills varit otydlig är termen “fossilfritt”, när den använts inom livsmedels- och lantbruksbranschen. Nu har… ett stort samarbetsprojekt startats för att skapa en gemensam definition av vad fossilfritt innebär inom livsmedelskedjan.

Sigill Kvalitetssystem som äger Svenskt Sigill har tidigare tagit initiativ till att skapa en nordisk definition för konceptet regenerativt lantbruk.

Därifrån föddes idén om att det finns fler påståenden inom hållbarhetsområdet där tydligare definitioner kan leda till ökad hållbarhet, större effekter inom miljöområdet och bättre förutsättningar för både bönder och livsmedelsföretag att lyckas i både kommunikation och hållbarhetsarbete.

Fossilfritt blir ett allt vanligare begrepp på svenska matförpackningar men vad betyder det egentligen?

Bland annat är fossilfrihet som begrepp populärt på chipshyllan. Ibland avses då själva processledet, till exempel att fabriken är fossilfri och i andra fall menas att inga fossilfria bränslen har använts under något steg i produktionen från jord till bord.

För att minska risken för att olika aktörer sätter olika definitioner eller gränser för vad som menas med “Fossilfritt” startas nu ett samarbetsprojekt med starka svenska aktörer inom livsmedel, miljö och lantbruk.

Projektet ska engagera både lantbruks- och livsmedelsbransch och hela livsmedelskedjan för att säkerställa en bred förankring av arbetet.

En arbetsgrupp bestående av, Arla, HKScan, Lantmännen, Spendrups och Svenskt Sigill/Sigill Kvalitetssystem kommer under våren arbeta fram underlag till en rådgivande styrgrupp bestående av: KRAV, Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsföretagen, Naturskyddsföreningen, RISE, Svensk Dagligvaruhandel och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Syftet med projektet är att ta fram en definition av begreppet fossilfritt och därmed bidra till en praktisk omställning och skapa kommunicerbara mervärden som bidrar till en snabbare uppskalning av en fossilfri livsmedelskedja.

Projektet ska bland annat titta på vilka viktiga avgränsningar som behövs för att fossilfrihet ska betyda samma sak för alla företag. Områden som ska diskuteras i projektet är till exempel hur produktionen av insatsvaror ser ut, vilka transporter som bör ingå och hur man ska se på återvunna förpackningar.
– Det förväntade resultatet av projektet är en gemensam, brett förankrad och accepterad definition av begreppet fossilfritt inom livsmedelskedjan. Till att börja med kommer arbetet att fokusera på några utvalda produktionsgrenar som spannmål, nötkött, mjölk och öl, säger Ann- Louise Ingvarson, vd på Sigill Kvalitetssystem.

Intresset och möjligheterna för livsmedelsföretag att på allvar börja driva en omställning till en helt fossilfri produktion ökar. En nyckel för att lyckas skala upp och accelerera omställningen är att också kunna kommunicera begreppet fossilfritt till konsumenten.

Samtidigt skärps kraven kring hållbarhetskommunikation, och det blir allt viktigare för företag att på ett tydligt sätt kunna motivera, förklara och styrka de hållbarhetspåståenden de kommunicerar, och därför är det viktig med en gemensam och tydlig definition av begreppet “fossilfritt”.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share