Styrande hållbarhetsmål på Södra

Södra samlar sina medlemmar för information och trevlig samvaro som här hos Bengt Olsson i Gullebo beläget i Gärdserums socken.

Södra samlar sina medlemmar för information och trevlig samvaro som här hos Bengt Olsson i Gullebo beläget i Gärdserums socken.

ÅTVIDABERG (JB)

År 2030 ska Södra vara helt fossilfritt, skogstillväxten i medlemmarnas skogar ska fortsätta öka i minst samma takt som de senaste decennierna och för arbetsskador gäller nollvision. Dessa hållbarhetsmål blir nu likställda med koncernens finansiella mål enligt ett nytt styrelsebeslut på Södra.

Förutom de tre koncernövergripande målen enligt ovan beskrivna finns ytterligare tolv konkreta hållbarhetsmål som olika delar av verksamheten kommer att sträva mot att uppfylla.

Södras vd, Lars Idermark, belyser bakgrundsfakta till tagna beslut med att; det är viktigt för en koncern som Södra som verkar inom en betydelsefull sektor inom den gröna näringen att verkligen ligga i framkant när det gäller hållbarhet. Södras verksamhet har så mycket att erbjuda samhället vad gäller växlingen till bioekonomi och han konkretiserar arbetet med hållbarhet med att deklarera att Södra nu skruvar upp tempot ytterligare genom att göra de här målen likställda med de finansiella.

– Klimatet är en global framtidsfråga som angår oss alla. Södras mål för fossilfrihet och ökad skogstillväxt hjälper oss att arbeta strategiskt med klimatfrågan. I detta sam man – hang är det viktigt att poängtera att insatser för ökad skogstillväxt inte ska ske på bekostnad på bevarandet av den biologiska mångfalden och bibehållandet av skogsmarkens naturliga funktioner och produktionsförmåga, säger Lars Idermark.

Hållbarhetsmålen har tagits fram i en lång och gedigen process med stor grad av delaktighet från såväl den egna verksamheten som influenser utifrån.
– Vi har bland annat bjudit in externa intressenter i delar av processen, eftersom det är viktigt för oss att göra det här arbetet som en del i en större helhet, berättar Kristina Altner, hållbarhetssamordnare på Södra, och hon fortsätter; då är det också viktigt att såväl kunder som andra intressenter får komma till tals.

Viktigt är att resultaten kommer att följas upp i Södras affärsplaner och kommer att kunna utläsas av koncernens års- och hållbarhetsredovisningar.

Södras styrelse har också beslutat om att formulera tidshorisonten för de finansiella målen till långsiktiga. Procentsatserna för avkastning, soliditet och vinstdelning har inte ändrats. Södras finansiella mål är numera följande:
• Koncernens avkastning på sysselsatt kapital ska långsiktigt vara minst 10 procent.
• Soliditeten ska långsiktigt vara minst 55 procent.
• Långsiktigt ska den samlade vinstdelningen motsvara minst 50 procent av resultatet.

Som tidigare medarbetare i Södra under 35 år och numera pensionär, följer jag utvecklingen dels allmänt i landet och självklart främst vad som händer och sker inom Södrakoncernen. Man kan konstatera att arbetet för att säkra fortsatt verksamhet i framtiden pågår.

Vad gäller Södras medlemmars skogsbruk, förening och gemensamt ägda och välskötta skogsindustri, känns en stark tilltro till att det kommer att gå bra för det svenska skogsbruket. Jag känner tillfredsställelse för den betydelsefulla skogsindustrin och då särskilt för Södra som med de tagna besluten om hållbarhetsmål intar en tätposition in i framtiden. Jag känner även glädje över att ha fått medverka i det arbetet i 35 år där skeendet inom det svenska skogsbruket med dess åtföljande skogsindustri har högsta prioritet.

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägareförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där skogsråvaran förädlas. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Text och bild: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM

Share