Skogsmarkspriserna har ökat rejält

Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige steg år 2015 till 389 kronor per skogskubikmeter enligt LRF Konsults statistik. Det är en ökning av riks genomsnittet med 4,8 procent jämfört med 2014. Bild: BO BÄCKMAN

Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige steg år 2015 med 4,8 procent jämfört med 2014. Bild: BO BÄCKMAN

SVERIGE (JB)

Under 2015 har priset på skogsmark stigit med 4,8 procent i ge – nomsnitt för riket jämfört med 2014. Uppgången i södra Sverige är 5,5 procent och priset landar därmed på det högsta sedan 1995. En större andel skogsägare uppger ekonomiska skäl som mest betydelsefulla för ägandet.

LRF Konsults statistik för 2015 års skogsmarkspriser redovisades nyligen. Den grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som under året förmedlats via LRF Konsults mäklare. Sverige har delats upp i tre regioner, södra, mellersta och norra samt på detaljnivå i tio geografiska områden. Siffrorna jämförs också med riksgenomsnittet.

Materialet visar på en del int ressanta förändringar mot 2014. Markus Helin, chefs – mäklare på LRF Konsult, berättar i ett pressmeddelande om ett rörligt år.
– I norra Sverige är prisnivån jämförbar med 2014, 250 kronor per skogskubik vilket är en mindre uppgång med 0,8 procent för helåret 2015. Vid halvårsskiftet 2015 var dock prisnivån minus två procent jämfört med 2014 års nivå. Det innebär att prisuppgången har varit extra tydlig det andra halvåret 2015.

– Den tidigare nedgången i norra Norrlands inland har sedan toppnoteringen 2010 blivit så pass stor att marknaden upplevt ett köpläge.
– Prisskillnaden mellan norra och södra Sverige är stor och har under 2015 fortsatt att öka. En förklaring till den ökade prisskillnaden är att även skillnaden för vad skogsägaren fått i intäkter för skogsråvaran ökat i landet sedan några år.

Statistiken visar att man för tre miljoner kronor fick 128 hektar skog i norra Sverige medan summan endast räckte till 35 hektar i söder. Uttryckt i skogskubik är det 12 000 mot 5 300 så skillnaden är markant. Förklaringen är bland annat att man i södra Sverige får mer betalt för sitt timmer.

Ser man även på Skogsbarometern som är en undersökning av LRF Konsult och Swedbank finns en omständighet värd att notera, en antydan om förändring. De så kallade mjuka värdenas betydelse för skogsägande har fram tills nu ökat, men andelen skogsägare som anser att sådant betyder mest för ägandet har minskat från 2014. 39 procent, mot 40 föregående år, anser att känslan av att äga skog betyder mest, nio procent mot elva föregående år, anger rekreation och jakt som mest betydelsefullt.

Betydelsen av ekonomiska aspekter ökar i motsvarande grad. Att skogsägande är en god långsiktig investering angavs av 38 procent som viktigast. Siffran är att jämföra med 33 procent 2014, men här bör man hålla i minnet att den var 37 procent år 2013.

Var det 2014 som avvek eller är det här frågan om något annat? Fortfarande är andelen som ser det som viktigast med en löpande god avkastning låg jämfört med andra skäl, tolv procent 2015 mot elva året innan. Andelen tveksamma till vad som betyder mest har minskat.

Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige steg år 2015 till 389 kronor per skogsku-bikmeter enligt LRF Konsults statistik. Det är en ökning av riks genomsnittet med 4,8 procent jämfört med 2014. Man anger det låga ränteläget, ett lägre utbud jämfört med tidigare år samt ett ökat intresse för investering i skog som inverkande faktorer.

Det är fortfarande fler män än kvinnor som köper skog. För 2015 är andelen män 71 procent av köparna av de fastigheter LRF Konsult förmedlade. Fortfarande utgör hela 44 procent av säljarna kvinnor. Den här bilden med flest män som köpare och en stor andel kvinnliga säljare är ungefär densamma sedan lång tid.

Inför kommande år pekar LRF Konsult på en del faktorer som man bör se upp med. Dels är det i nuläget en kraftig prispress på flertalet råvaror som olja och basmetaller. Det ”skakiga världsmarknadsläget påverkar den för Sverige viktiga exporten av skogsråvara vilket kan leda till lägre intäkter för skogsägaren och påverka priset på skogsmark” säger man. Någon direkt större oro finns dock inte för marknaden som bedöms som fortsatt stabil inför 2016.

Text: BO BÄCKMAN

Share