Skogsmarkpris-rapporten 2022

Fortsatt prisuppgång för skogsmark

Stefan Wärdig framför en bild som visar utvecklingen av skogspriser sedan 1995. Bild: BO BÄCKMAN

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Generellt har priserna ökat i riket och Östergötlands priser har ökat mer än genomsnittet. Det visar Skogsmarkprisrapporten för helåret 2022.

Ludvig & Co kan i sina jämförelser luta sig mot årlig statistik sedan 1995. Det gör att den här rapporten blir väldigt tillförlitlig. Skogsmarkprisrapporten kommer två gånger per år, dels som en halvårsrapport och dels som en helårsrapport, den nu aktuella.

I halvårsrapporten ser man på en indelning av Sverige i tre områden medan landet i helårsrapporten är indelat i tio områden.

Vad har ni med i rapporten?
– Det är bara skogsmark, bara ägoslaget skogsmark, inte betesmark och byggnader, säger Stefan Wärdig som är marknadsområdeschef för Region Öst.
– Statistiken baserar sig bara på överlåtelser som varit ute på öppna marknaden. Så allt som är med är konkurrensutsatt.

I den öppna marknaden syns inte sådant som generationsskiften, vilka därmed inte heller är med i rapporten.
– Det som är unikt med det här är överlåtelser, även i form av fastighetsregleringar och de blir aldrig lagfarna på det sättet så de syns ju inte i vanligt material som gemene man kan få tag i.

Trots ett på flera sätt skakigt år, 2022, har priserna på skog fortsatt gått upp. Några siffror ut det omfattande materialet visar att priserna i riket som helhet ökat med 1,4 procent. Sett till den stora bilden, med tre områden, så har priserna ökat mest i norra Sverige och minskat i mellersta.

I indelningen med tio områden så tillhör Östergötland område 3, som även innefattar Västergötland. Här har uppgången varit 6,0 procent, vilket är klart över snittet för riket. Uppgången under 10 år har här varit 38 procent, i riket 24.

Stefan Wärdig visar på att det är en skillnad, värd att beakta, mellan Östergötland och Västergötland. De östgötska priserna på 955 kronor per skogskubik ska jämföras med 803 i Västergötland. Skulle länet utgöra ett eget område så skulle därmed prisuppgången vara ännu högre än de sex procent som anges i statistiken.

En intressant jämförelse av prisutvecklingen är den för villapriserna under 2022 där priserna gått ned 13 procent under 2022.

Skogspriser räknat i skogskubik och skogsmarkspriser per hektar följer varandra. Kurvorna uppvisar ungefär samma tendens. En återkommande punkt i de här rapporterna är vad man får för en viss summa pengar, nu tre miljoner.

– 1995 fick man rätt många hektar. Idag får man lite mindre om man ser till hektar. I prisområde 3 får man 18 hektar eller 3 300 kubik. I Skåne får man motsvarande mängd hektar men bara 2 700 kubik skog på den arealen.

Jämfört med snittet för riket där man får 36 hektar eller 5 100 kubik så är Östergötlands priser klart högre.

Vilka som köper och säljer visar en fortsatt uppgång i ålder. Såväl säljare som köpare är aningen äldre än vid förra mätningen. När det kommer till vem som köper berättar Stefan Wärdig att det med 70 procents sannolikhet är att grannen som köper till ytterligare mark till sitt befintliga. Granne i den bemärkelsen är någon i samma kommun. Det är också definitionen på ortsbo i materialet. Utbo är med andra ord någon utanför säljarens kommun.

Andelen kvinnor som säljer eller köper skog minskar något och tendensen är stadig. Här bör man dock hålla i minnet att det här fortfarande handlar om vad som är på den öppna marknaden, inte generationsskiften eller arv. Själva ägandet hos kvinnor är något annat.

För närvarande är det inte lätt att sia om vad som kommer, men Stefan Wärdig känner sig ändå ganska trygg inför året.
– Vi ser med tillförsikt på 2023. Man kan säga att rena skogsfastigheter är det alltid ett relativt stort intresse för, även nu.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share