Scenarier för skogens framtid

Skogsstyrelsen pressmeddelande

Högst 100 miljoner skogskubikmeter per år kan avverkas mellan år 2020 och 2030 om skogsbruket ska vara på en hållbar nivå. Det finns också utrymme att öka virkesanvändningen i Sverige och utvinna mer biobränsle. Det visar Skogsstyrelsens och SLUs skogliga konsekvensanalyser som nu är klara.

Skogsstyrelsen och SLU presenterar idag ett antal olika scenarier i vilka Sveriges skogar används och sköts på olika sätt och vad det får för konsekvenser för bland annat virkestillgång och skogens ekologi på 100 års sikt. Dessutom presenteras virkesbalanser i Sverige fram till 2030 där faktisk avverkning, virkestillförsel, virkesanvändning och potentiell avverkning för rundvirke och skogsbränslen analyseras och jämförs.

– Skogen är en fantastisk resurs som vi ska bruka hållbart. Vi står idag inför olika vägval och här är de olika scenarierna ett bra beslutsunderlag för hur skogens alla värden kan användas på lång sikt, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Läs mer: http://shop.skogsstyrelsen.se/se/shop.php?id=9098

Share