Projektet Mersmak röjning startar i vår

Länstidningen bjöds in till Nytorp för information

Håkan Jansson, vice ordförande i förtroenderådet inom Åtvidaberg Östra i
Södra, och Björn Holmberg, ordförande i samma skogsbruksområde.

ÅTVIDABERG (JB)

Landets skogstillgångar har haft och kommer även i fortsättningen att ha stor betydelse för vårt välstånd. Under senare tid har det också stått klart att våra skogstillgångar har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Ju större biomassa vi har i våra skogar desto mer kol kan vi lagra i den och bygger vi sedan exempelvis mer hus i trä så bromsar vi även klimatförändringen. Även att elda med biobränslen ger en miljövinst när man ersätter fossila bränslen. Idag kan nästan allt som görs från fossil olja göras från vedråvara och vi kan närma oss ett fossilfritt kretsloppssamhälle.

Detta förutsätter att vi behåller eller gärna utökar tillväxten i våra skogar, då har ungskogsröjningen en avgörande betydelse.

Länstidningen vill berätta om ett projekt som ligger i startgroparna med focus på röjningsåtgärder i skogen.

Håkan Jansson, vice ordförande i förtroenderådet inom Åtvidaberg Östra i Södra, bjöd in Länstidningen till Nytorp, för att få information om det förestående projektet. Även Björn Holmberg, ordförande i samma skogsbruksområde, skulle vara med vid mötet.

Projektets övergripande mål är att med riktade träffar för intresserade skogsägare öka den teoretiska och praktiska kunskapen hos målgruppen och därigenom öka mångfalden i skogen.

Deltagarna kommer bland annat att få lära sig hur skogen kan bidra till bättre miljö, hur olika typer av råvara och skogsmiljöer kan odlas fram, hur naturens och de olika trädslagens egen förmåga kan utnyttjas på smartare sätt. Det blir också en del kring utrustning, ergonomi och säker arbetsteknik.

Bakom projektet står Säker skog, LRF, Södra, Mellanskog, Norrskog, Norra, Studieförbundet Vuxenskolan och EU genom finansiering via Landsbygdsprogrammet till projektet med 11,7 miljoner kronor att användas under tre år. Detta innebär att deltagande i projektet är kostnadsfritt.

Det finns i landet cirka 350 000 privatägda skogsfastigheter och genom bakom de flesta skogsfastigheterna finns i regel en familj så man kan påstå att målgruppen i själva verket är säkert en halv miljon personer. Projektet vill förutom att förmedla kunskap också locka ungdomar och mycket gärna fler kvinnliga deltagare.

Olika generationer kan hjälpas åt, framtida generationer får tidigt en känsla och intresse för familjens skog.

Ingen vet säkert vad som kommer att efterfrågas av framtidens skogar utöver det vi får ut idag. Att ha skogar av olika typer och med blandade trädslag ger minskade risker och ökad valfrihet. Fler arter hittar också ett livsutrymme.

Vi kan redan idag se en tendens till extremare väder med ökande risker, inte minst för stormar och bränder.

Eftersom hälften av Sveriges skogsmarksareal är privatägd så blir det stor variation på målbilderna för ägarnas skogsbruk och variation dessutom genom geografisk belägenhet. Privatskogsbruket har därför bra grundförutsättning att öka variation och mångfald i framtidens skogar.

Det finns ett stort behov av att röja mer, bättre och mer genomtänkt. Generellt röjs det för lite. Dock ska man tänka på att det är i ungskogsstadiet som man har makten att kunna styra och forma beståndet dit man vill beroende på målbild.

Vilka trädindivider och vilka trädslag som ska harmonisera med den aktuella ståndorten men även ta hänsyn till biologiska, estetiska och kulturella värden. Allt för att beståndet ska bli tåligt i ett förändrat klimat och dessutom producera stor volym med kvalitet.

Det handlar om att nå målen till en rimlig kostnad och dit kan man nå om man har eller skaffar sig kunskap, sätter upp långsiktiga, rimliga mål och jobbar med naturen och inte emot.

Det är detta som deltagarna ska få hjälp med att förverkliga genom att delta i projektet så tveka inte att anmäla intresse när du som skogsägare blir inbjuden.

Håkan Jansson som ansvarar för projektet inom Östergötland berättar att han avser att dra igång först på hemmaplan och utifrån detta redogör han för programmet.

Första steget är att alla skogsägare, medlem eller icke, inom Åtvidaberg östra och västra geografiska område kommer att få en skriftlig inbjudan till en upptaktsträff under kommande vår. Dessa träffar kommer att genomföras i Rimforsa, Kvarnvik i Hannäs socken, Björsäter, Horn och Gamleby.

Håkan kommer att få assistans av LRF att hitta alla berörda och Vuxenskolan kommer att administrera det hela.

Andra steget innebär en ny inbjudan till en kvällssammankomst som kommer att ta upp skogsskötselteori och redskapsutrustning och hur man gör. Dessa sammankomster hålls i Åtvidaberg, Kisa och Gamleby.

Tredje steget blir en inbjudan till att träffas kvällstid i en butik som har skogsutrustning i sitt sortiment i Åtvidaberg, Kisa och Gamleby. Här kommer man att få hjälp med att hitta rätt personlig skyddsutrustning och arbetsredskap och få hjälp att sköta röjklingor.

Fjärde steget blir i form av en Storskogsdag med hela ämnesområdet såsom biologi, viltvård, ståndortsanpassning, skogens vatten mm.

Medverkan av viltombud, naturvårdsombud, säkerhetsombud och ytterligare expertis. Deltagarna kommer att bjudas på en skogslunch. Värdfastigheten är ännu ej utsedd och ej heller exakt datum men kommer att genomföras sensommaren/förhösten med distans till älgjakten.

Under projektets förlopp förutsätter man att det ska stimulera att på hemmaplan planera sitt röjningsbehov och komma igång med röjningsarbetet, eller att man inser att åtgärden är så viktig så man anlitar hjälp med arbetet. Den som varit med i projektet hela tiden kommer att vara med i en utlottning av en röjsåg.

Håkan Jansson berättar dels att parallellt kommer fler delar av Östergötland att starta projektet med samma uppbyggnad och innehåll och så småningom så har man efter tre år förhoppningsvis betat av hela landet.

Våren 2020 kommer för Åtvidabergs räkning att genomföras en återträff hemma hos någon av deltagarna. Den som kommit igång ordentligt och gjort en röjningsinsats som man känner sig nöjd med, kanske också kan vara sugen på att visa upp för andra. Här finns chans att bli värd för Återträffen.

För den som känner, efter att ha genomgått projektet, att det här vill jag gärna fortsätta med på min skogsfastighet.

Nya röjningsobjekt kommer, i ett aktivt skogsbruk, alltid att komma med jämna mellanrum. Man kan lika gärna passa på att ta körkort för röjsåg när man ändå är igång.

Så, tveka inte när inbjudan till upptaktsmötet kommer i brevlådan, under andra hälften av april, att anmäla dig till projektet.

Text och bild: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM

Share