Priset på skogsmark kraftigt upp

All time high i södra Sverige och bruten negativ pristrend i norra Norrlands inland. När LRF Konsult, summerar 2015 visar statistiken att priset på skogsmark stigit kraftigt i södra och mellersta Sverige och att den negativa pristrenden brutits i norra Norrlands inland.

Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige steg år 2015 till 389 kronor per skogs kubikmeter, enligt vår statistik. Det är en ökning av riksgenomsnittet med 4,8 procent jämfört med 2014. Det låga ränteläget, ett lägre utbud jämfört med tidigare år samt ett ökat intresse för investering i skog är faktorer som påverkat utfallet.

I södra Sverige fortsatte priset för skogsmark att stiga 2015 till en genomsnittlig nivå om 567 kronor per skogs – kubikmeter. Det är en ökning med 5,5 procent jämfört med 2014 och det högsta priset som uppmätts i södra Sverige sedan vi startade våra mätningar 1995. I mellersta Sverige har priset på skogsmark stigit med 6,8 procent till 405 kronor per kubikmeter.

– I norra Sverige är prisnivån jämförbar med 2014, 250 kronor per skogskubikmeter vilket är en mindre uppgång med 0,8 procent för helåret 2015. Vid halvårskiftet 2015 var dock prisnivån minus två procent jämfört med 2014 års nivå. Det innebär att prisuppgången har varit extra tydlig det andra halvåret 2015. Framförallt är det norra Norrlands inland som revanscherat och står för den största uppgången i norra Sverige. Den tidigare nedgången i norra Norrlands inland har sedan toppnoteringen 2010 blivit så pass stor att marknaden upplevt ett köpläge, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult och tillägger att det känns fullt naturligt.

Prisskillnaden mellan norra och södra Sverige är stor och har under 2015 fortsatt att öka. För tre miljoner kronor fick man i norra Sverige 128 hektar skog med en virkesvolym om 12 000 skogs – kubik medan man för tre miljoner kronor i södra Sverige fick 35 hektar med en virkesvolym om 5 300 skogskubik. En förklaring till den ökade prisskillnaden är att även skillnaden för vad skogsägaren fått i intäkter för skogsråvaran ökat i landet sedan några år. Den som avverkat skog de senaste åren i södra Sverige har helt enkelt fått mer pengar för sitt timmer jämfört med den som sålt sitt timmer i norra Sverige.

– Andelen tillköp, där redan befintliga skogsägare köper mer skogsmark och därmed utökar sin areal, utgör 65 procent av de affärer LRF konsult förmedlat 2015. Det är en ökning jämfört med 2014. Den redan etablerade skogsägaren som ofta är lågt belånad och som får en mer rationell brukningsenhet vid tillköp, kan ofta betala lite mer med bibehållen lönsamhet. Det gör att det blir svårare för förstagångsköpare att komma in på marknaden, säger Markus Helin.

Det är fortfarande flest män som köper skog. Under 2015 köpte männen 71 procent av de fastigheter vi förmedlade. Så har det sett ut under lång tid och trots att männen länge dominerat som köpare är det så mycket som 44 procent av alla skogsfastigheter som säljs av kvinnor.

Det låga ränteläget bidrar i högsta grad till den stabilitet och prisökning vi upplevt. Av Riksbankens räntebana att döma förväntas den viktiga styrräntan (reporäntan) vara fortsatt låg under hela 2016. Detta borgar för fortsatt stabilitet.

Av Skogsbarometern 2015, som presenteras av Swedbank och LRF Konsult, framgår att fler skogsägare än tidigare (62 procent) anser en investering i skogsmark som lönsam. Andelen skogsägare som tror på fortsatt stigande fastighetspriser har också ökat.

Det låga ränteläget medför lägre avkastning på räntebärande placeringar och i kombination med en hitintills volatil börs finns det anledning att tro på ett fortsatt ökat intresse för investering i skogsmark. Då tillväxten i skogen är densamma, oavsett ränteläge framstår investering i skogsmark idag som en attraktiv placering för den som har kunskap, alternativt tar hjälp av rådgivare.

Det finns dock farhågor att se upp med. Det är för närvarande en kraftig prispress på flertalet råvaror som till exempel olja och basmetaller. Troligt är att det skakiga värdsmarknadsläget påverkar den för Sverige viktiga exporten av skogsråvara vilket kan leda till lägre intäkter för skogsägaren och påverka priset på skogsmark.

– Sammantaget blir vår bedömning att marknaden för skogsmark fortsatt kommer vara stabil under 2016 men att världsmarknadsläget och priset för skogsråvara blir viktigt att följa, avslutar Markus Helin.

Share