Positiv trend men flera utmaningar

Fler lantbrukare ser positivt på sin lönsamhet i år men det finns många utmaningar.

Även om den svenska skörden generellt var god under 2019 och fler lantbrukare ser positivt på sin lönsamhet i år finns det många utmaningar som ibland är svåra att planera för. Det visar Lantbruksbarometern 2020 från Ludvig & Co (f d LRF Konsult), Swedbank och Sparbankerna.

I årets undersökning ställdes frågor kopplade till sårbarhetsrisker och svaren gav en relativt samlad bild. Många upplever osäkerheten om pris som en risk, men framför allt risker kopplade till väder och klimat samt politiska händelser, till exempel EU-stöd, livsmedelsstrategin och EU:s gröna giv.

– Lantbrukarna efterlyser en större politisk långsiktighet. De investerar inte bara för sig själva utan även för kommande generationer, då behöver de spelregler som gäller för en längre period, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank som samtidigt ser fram emot resultatet av regeringens utredning om ett fossiloberoende lantbruk. Samtidigt som knappt fyra av tio av de tillfrågade lantbrukarna vidtagit åtgärder för att möta klimatförändringar uttrycker mer än hälften av dem att de vill lära sig mer om hur detta kan påverka deras verksamhet. Men det är inte bara regn, stormar och torka som de måste förhålla sig till.

– Bara de senaste veckorna har vi sett hur lantbrukare i Sverige kan påverkas av världshändelser som inte är direkt kopplade till deras verksamhet, till exempel coronaviruset inverkan på den globala handeln med jordbruksprodukter. Det är en ny bricka på lantbrukarnas spelplan som kan skapa osäkerhet, säger Per Skargren, segmentschef Skog och lantbruk, Ludvig & Co.

Majoriteten av Sveriges lantbrukare jobbar ständigt med åtgärder för att förbättra sin lönsamhet inte minst genom att att effektivisera sin verksamhet, men man letar även efter nya affärsmöjligheter. En är energiproduktion, både för eget bruk och för att sälja, vilken har ökat sedan förra året.

– Hållbara energilösningar är viktiga för att lantbrukare i hela landet ska kunna utveckla sina företag. Det är positivt att intresset för skogsråvaror ökar men inte att satsningarna på solenergi och vindkraft gått ner. Vår bedömning är att omvärldsfaktorer, inte minst låga elpriser och långa väntetider för besked om stöd, påverkar negativt, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund. Ladda ner Lantbruksbarometern via Swedbank, Sparbankernas riksförbund och ludvig.se

Insikter från Lantbruks – barometern 2020:
• Fortsatt och ökande efterfrågan på svenska jordbruksprodukter och en, generellt sett, stor skörd med god kvalitet under 2019 har bidragit till att lönsamheten stärkts.
• Stark medvetenhet om sårbarhetsrisker för verksamheten. Risker som nämns frekvent är väder, klimat och politisk osäkerhet. Med torkan under 2018 färskt i minnet är det rimligt att tro att ett förändrat klimat kommer vara en större risk i framtiden. Dessutom kan kommande större politiska beslut påverka villkoren för lantbruksföretagen på olika sätt.
• Intresset för att investera i solenergi och vindkraft har vikit tillbaka jämfört med 2019. Osäkerhet gällande investeringsstöden och dagens låga elpris kan bidra till nedgången.

Tips till Sveriges lantbrukare:
• Följ regelbundet upp din verksamhet och ha koll på kassaflödet.
• Gör löpande åtgärder för att minska risken för sårbarheten i företaget. Till exempel dikning och trygga vattenförsörjningen för att möta väder- och klimatförändringar.
• Följ, planera och agera utifrån politiska händelser, till exempel brexit, EU:s långtidsbudget och gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP).
• Se över det egna skyddsnätet vad gäller försäkringar, pension och generationsskiften. • Ha en löpande dialog med leverantörer, banker och rådgivare.
• Följ marknaden, använd ditt nätverk och var lyhörd för nya konsumtionsmönster och behov för att fånga nya affärsmöjligheter.

Share