Pengar att söka för klimatsmart

Innovation med stor potential. Ekobot är ett robotsystem som kan bidra till en ökning av skörden jämfört med konventionell odling där kemiska bekämpningsmedel används. Bild: EKOBOT

Fram till 2027 finns ett innovationsstöd på över en halv miljard att söka för nya idéer inom jordbruk, trädgård och rennäring. Tanken med stödet är att förbättra konkurrenskraften… och hållbarhetsarbetet, och att innovationerna ska delas och få bred spridning.

European Innovation Partnership, EIP, är ett program som EU-kommissionen har skapat för att gynna innovationer och få fram nya produkter, tjänster och metoder i primärproduktionen. Tidigare har projekt om allt från svampprotein och könssortering av ägg till digital stängselövervakning och algbaserat fodertillskott fått finansiering. Nu öppnar ansökan för nya projekt och sammanlagt ska över en halv miljard delas ut fram till 2027.

Syftet med innovations – stödet är att stärka konkurrenskraften och hållbarheten inom jordbruk, trädgårdsnäring och rennäring. Stöd kan exempelvis ges till en ny produkt, en ny metod, en ny form av tjänst, en ny produktionsprocess, ett nytt sätt att nå marknaden eller ett nytt sätt att organisera arbete. 525 miljoner kronor har avsatts till satsningen inom strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023-2027. Det är Jordbruksverket som administrerar och fattar beslut om stödet. Ansökningar kan göras löpande, men beslut fattas fyra eller fem gånger per år.

– Det är många personer i de gröna näringarna som bär på goda idéer och det här stödet är en unik chans att förverkliga dem. Upplägget är mycket förmånligt eftersom du kan få 100 procents täckning för lönekostnader, inköp, deltagande vid mässor och andra liknande utgifter, säger Arne Bergh, ansvarig för EIP-Agristödet på Jordbruksverket.

En bärande idé är att stödet ska gynna samarbeten och partnerskap mellan rådgivning, forskning och företagande inom primärproduktion.
– Syftet är att resultaten ska spridas och att innovationerna ska komma till bredare användning och inte bara stannar i ett bolag. Vi vill att det ska ske ett kunskapsutbyte och gynna samverkan mellan olika parter, säger Arne Bergh.

För den som är i inledningsfasen av ett innovationsprojekt finns ett introduktionsstöd på 80 000 eller 120 000 kronor. Tanken är att ge möjlighet att göra en förstudie och bilda en innovationsgrupp för att sedan kunna gå vidare med en regelrätt EIP-ansökan.
– Om man är i början av sitt projekt, kanske bara på idéstadiet, så finns en databas där man kan ta del av tidigare projekt som har beviljats stöd. Tanken är dels att skapa inspiration och hitta möjliga samarbetspartners, dels ge en möjlighet att kontrollera om någon har gjort något snarlikt i Sverige eller i utlandet, säger Arne Bergh.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share