Nya kartor ger ökad lönsamhet

Ett utsnitt av en karta över gallringsbehovet i ett område i Bergslagen. Bild: SKOGLIGA GRUNDDATA

Ett utsnitt av en karta över gallringsbehovet i ett område i Bergslagen. Bild: SKOGLIGA GRUNDDATA

SVERIGE

Med de nya Skogliga grunddata, fritt tillgängliga, ökar skogsnäringens möjligheter att skapa fler jobb, öka lönsamheten och samtidigt förbättra miljöhänsynen. Det visar en rapport som Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, lämnar till regeringen idag.

Rikstäckande analys- och planeringsunderlag, skogliga grunddata, finns nu tillgängligt för skogsägare, skogsföretag, organisationer och myndigheter. Kartorna som beskriver skog och mark täcker i dagsläget 97 procent av Sveriges skogsmarksareal.

Allt detta har möjliggjorts genom att SLU sambearbetat laserdata från Lantmäteriets nationella laserskanning och data från Riksskogstaxeringens provytor.

– Vår rapport visar att detta ger en unik möjlighet till bättre skogsskötsel och betydande effekter på lönsamhet och sysselsättning i skogssektorn. Varje tillkommande miljon kubikmeter skog betyder 1–2 miljarder kronor per år och 2 000 årsarbetstillfällen i skogsnäringen. Vi föreslår därför en fortsatt statlig finansiering för att säkerställa en långsiktig tillgång till aktuell data, säger Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Förutom att tekniken är banbrytande är kostnaden för att ta fram datan mycket låg, knappt en krona per hektar. Uppskattningsvis kan den statliga satsningen på 25,5 miljoner kronor för att ta fram skogliga grunddata ge mellan 50 och 100 gånger mer tillbaka till samhället.

Tack vare Skogliga grunddata får skogsbruket ett bättre underlag för planering och uppföljning. Gallringar kan styras så att de görs i rätt tid och i rätt områden. Avverkning effektiviseras och får bättre precision. Virkesutfallet kan lättare förutsägas vid avverkningar och därmed fås bättre virkesflöden, bättre transportekonomi och högre klimatnytta.

Samtidigt underlättas hänsynen till skogens miljövärden dramatiskt. Vid avverkning kan markens framkomlighet bedömas och körskador från skogsmaskiner kan undvikas. Avverkningskostnaderna blir lägre i och med att maskinparken kan utnyttjas mer effektivt.

Vägplanering till och från avverkningsområden underlättas och precisionen i hänsynen till natur- och kulturmiljövärden blir bättre.
– Sammantaget bidrar den nya tekniken till att göra skogsbruket effektivare och skonsammare. Skogliga grund data ger också ett nödvändigt underlag för arbetet med att på ett balanserat sätt utveckla Sverige mot en långsiktigt hållbar bioekonomi och är användbar även inom andra områden än de rent skogliga. Det här är utveckling i världsklass, säger Peter Högberg, rektor SLU.

Skogsstyrelsen och SLU betonar i rapporten att det är viktigt att ta tillvara de insatser som gjorts och att säkerställa att materialet är aktuellt på lång sikt. Därför föreslås en fortsatt statlig finansiering samt en fortlöpande nationell laserskanning i samverkan med Lantmäteriet, skogssektorn och övriga samhällssektorer.

Share