Ny app förbättrar markstruktur

Gör det enklare att hålla koll på hur jorden mår

Jordbruksverket och SLU presenterar den nya appen ”Hur mår min jord” som hjälper till att hålla koll på hur marken mår. Bild: JOAKIM HERMANSSON

SVERIGE (JB)

En god och stabil markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. Nu lanserar Jordbruksverket appen ”Hur mår min jord?” som hjälper till att få koll på markstrukturen, kunna utvärdera åtgärder och följa upp förändringar över tid.

Att arbeta aktivt med markvård ger stora effekter för lantbrukets lönsamhet, miljön och klimatet. En god markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord och leder till säkrare och högre skördar både blöta och torra år, och växtnäringsutnyttjandet ökar samtidigt som näringsläckaget blir mindre.

Även jordbearbetningsbehov och ogräsproblem minskar, liksom behovet av växtskyddsmedel. I slutändan leder detta till ökad odlingssäkerhet och lönsamhet för lantbruket, samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minskar.

Nu lanserar Jordbruksverket en ny app som bygger på forskning från SLU. Appen heter ”Hur mår min jord?” och med den går det att på ett enkelt sätt lära sig mer om markstruktur och få tips hur jordbruksmarken kan förbättras.

Tanken är att lantbrukare, studenter och rådgivare ska inspireras att på ett handfast och enkelt sätt lära sig mer om markstruktur.
– Appen ger vägledning för att undersöka och tolka markstrukturen på sin jordbruksmark, tips om hur man kan förbättra den och möjlighet att återkomma till en plats för att följa upp och utvärdera åtgärder, berättar Kerstin Berglund, forskare vid SLU.

På många gårdar har jordens struktur försämrats gradvis över åren. Jordbrukets strukturrationalisering har ofta medfört allt större och tyngre maskiner, mer ensidiga växtföljder och eftersatt dränering som påverkat markstrukturen negativt.

Flera nederbördsrika höstar och torkan 2018 gav ökat fokus på betydelsen av markvård, att underhålla sin dränering och hålla jorden i god struktur. Många lantbrukare vill nu ha bättre koll på sin jord och hitta åtgärder för att gynna markstrukturen och undvika att förstöra den.
– Det är väldigt positivt att intresset för markstruktur och markvård ökar. Mitt första råd är att kliva ur traktorn, sätta spaden i jorden och gräva en grop. När du börjar undersöka hur jorden ser ut får du direkt information om hur den fungerar som växtplats för grödan, säger Anna Bjuréus, Jordbruksverket.

Appen har tre test som kan göras var för sig, men bäst är att göra dem tillsammans för att få en helhetsbild.

Det första testet består av allmänna frågor om skiftet vilket ger en översiktlig bild av skiftets status och om det finns strukturproblem.

De två andra testen utförs i fält. I markstrukturtestet gräver man en grop, tar ett foto av markprofilen och ritar in olika skikt på bilden. Man testar jordmotstånd med spadtramp och stegar sig igenom olika frågor för att tolka profilen och strukturen.

Det tredje testet är ett infiltrationstest. Hur vatten kan röra sig i marken är ett bra mått på strukturen. Om man vill går det att mäta på flera nivåer för att se variationer mellan till exempel matjord, plogsula och alv.

Sedan kan man göra en checklista för de åtgärder man tycker passar bäst på sin egen gård och bocka av dem efter hand. Exempelvis grundförbättrande åtgärder som dränering, strukturkalkning och tillförsel av organiskt material.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share